Bort­dömt mål in­te lätt att smäl­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Många läm­na­de and­ra kval­du­el­len mel­lan Frej och Akro­po­lis med fadd ef­ter­smak.

Och in­te mild­ra­des den av att i ef­ter­hand se det mål som Niko­la Va­sic gjor­de.

– Vi blev rå­na­de, sä­ger Jo­han Blom­berg.

In­om id­rott är myc­ket nerv­fres­tan­de, plåg­samt. Kval är ett så­dant mo­ment. Där­av nam­net. Frå­ga en ita­li­e­na­re.

Akro­po­lis gjor­de två myc­ket bra in­sat­ser i kva­let mot Frej. I bå­da mat­cher­na väg­de det över till för­del för Jär­va­la­get, men 1–1 på Spånga IP och 0–0 på Vi­kinga­val­len är hår­da fak­ta. Ett mål på bor­ta­plan räck­te för att Tä­by­la­get skul­le för­sva­ra sin plats i svensk fot­bolls näst högs­ta se­rie.

Det rätt­vi­sa kan dis­ku­te­ras ut­an att le­da nå­gon vart. Det finns hel­ler ing­en pro­test i värl­den som le­der till att Akro­po­lis i ef­ter­hand får ett mål god­känt. Det här må­let gjor­de Niko­la Va­sic med fem mi­nu­ter kvar på Vi­kinga­val­len. Re­dan när do­ma­ren i stäl­let blås­te fri­spark för Frej kän­des det fel. Ef­ter att ha sett re­pris­bil­der känns det än märk­li­ga­re.

Niko­la Va­sic skju­ter bol­len i mål fram­för fo­ten på en Frej­spe­la­re och att två and­ra Frej­för­sva­ra­re sam­ti­digt stängt Ad­ha­van Ra­ja­mo­han var­på al­la tre fal­ler, är hel­ler ing­et att blå­sa för. El­ler?

– Jag har tit­tat på det tio gång­er i mi­nu­ten. Jag hop- pa­des kom­ma hem och av bil­der­na se att do­ma­ren fat­ta­de rätt be­slut. Men vi blev rå­na­de på ett mål i ett otro­ligt av­gö­ran­de ske­de, sä­ger as­si­ste­ran­de trä­na­ren Jo­han Blom­berg.

Hu­vud­trä­na­ren Kon­stan­ti­nos

Pa­na­go­pou­los väg­ra­de ef­ter mat­chen att kom­men­te­ra det un­der­kän­da må­let. Han kväv­de sä­kert ton av fru­stra­tion in­nan han val­de den sto­is­ka re­to­ri­ken. Som öpp­ning på press­kon­fe­ren­sen sträck­te han fram han­den och gra­tu­le­ra­de sin kol­le­ga i Frej, Ro­bert Björkne­sjö.

– Vi ska va­ra hund­ra­pro­cen­tigt nöj­da med sä­song­en och jag har stor re­spekt för samt­li­gas spe­la­res in­sats och en­ga­ge­mang. Som många vet ha­de vi de­fen­si­va pro­blem i bör­jan av sä­song­en. Det kun­de vi ord­na till och se­dan har vi va­rit di­vi­sion 1-fot­bol­lens mål­ri­kas­te lag Ty­värr är vi kvar i di­vi­sion 1 trots att vi in­te för­lo­rat mot ett su­pe­rettan­lag och är bäs­ta la­get sett över två kval­mat­cher, sä­ger Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los.

”Vi blev rå­na­de på ett mål i ett otro­ligt av­gö­ran­de ske­de.”

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

BEDRÖVELSE. Ma­no­lis Niko­la­ka­kis var var otröst­lig ef­ter slut­sig­na­len.

LED­SAMT. Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los var led­sen men sam­lad ef­ter Akro­po­lis tunga kval­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.