Mu­si­ka­lisk mång­fald på Eg­ge­by gård

Det var ett spe­ci­ellt till­fäl­le på Eg­ge­by gård för­ra sön­da­gen när kur­disk och ara­bisk mu­sik, svensk folk­mu­sik och jazz möt­tes i en mu­si­ka­lisk mång­fald.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­[email protected] di­rekt­press.se

När jag kom till Sve­ri­ge bör­ja­de jag lyss­na på svensk folk­mu­sik och tyck­te att det häng­de ihop med min egen mu­sik.

Tan­ken med att ta hit fle­ra oli­ka mu­siksti­lar sam­ti­digt till Eg­ge­by gård är glas­klar. Den ska speg­la det sam­häl­le som Jär­va är i dag.

– Om­rå­det vi le­ver i be­står av mång­fald, det är in­te ba­ra en et­nisk grupp. Vi är oli­ka grup­per och na­tio­na­li­te­ter och där­för blir det oli­ka mu­siksti­lar, sä­ger Es­me Gü­ler, verk­sam­hets­chef på Jär­va Fol­kets park – Eg­ge­by Gård.

Akal­la­bon Ta­ra Rasul är en känd ar­tist för många kur­der i värl­den. Sång­a­ren var en av de ar­tis­ter som del­tog un­der ef­ter­mid­da­gen och hon sjung­er på kur­dis­ka, arabiska och svens­ka. Med sin bak­grund kan hon se att mu­si­ken har myc­ket ge­men­samt även om sti­lar­na kom­mer från oli­ka kul­tu­rer.

– När jag kom till Sve­ri­ge bör­ja­de jag lyss­na på svensk folk­mu­sik och tyck­te att det häng­de ihop med min egen mu­sik. Det är myc­ket kär­lek i tex­ter­na och jag kän­de igen mig i me­lo­din, sä­ger Ta­ra Rasul.

Ta­ra Rasul, jazz- och blues­sång­a­ren Kent Sid­vall, gi­tar­ris­ten Hans Lun­dquist och oud­spe­la­ren Mousa Eli­as var al­la på plats för att ge sitt bi­drag till mång­fal­den. De har spe­lat till­sam­mans i

oli­ka kon­stel­la­tio­ner för­ut. Men sym­bo­liskt nog för för­e­nan­det av mu­siksti­lar, så änt­ra­de de sce­nen till­sam­mans vid två till­fäl­len. Den ena gång­en sjöng de al­la ”I natt jag dröm­de” och and­ra gång­en ” When the sa­ints go mar­ching in”.

– ” When the sa­ints go mar­ching in” fram­för vi in­te i den gam­la New Or­le­ans­sti­len. Det blir mer ”cool jazz”, sä­ger Kent Sid­vall.

Kent Sid­vall känns igen från tv ef­ter att han har fi­gu­re­rat i SVT-do­ku­men­tär­se­ri­en ”Det är in­te så dumt att bli gam­mal”. Kent sjöng ned­to-

nat och coolt, Mousa Eli­as och Hans Lun­dquist spe­la­de skick­ligt på si­na in­stru­ment och Ta­ra Rasul väx­la­de mel­lan oli­ka språk. Det he­la gav en unik bland­ning.

– Det blir en om­väx­ling och mer in­tres­sant mu­sik. Jag upp­skat­tar all sorts mu­sik om den är bra. Ta­ras mu­sik är bra och de and­ra i tea­met gör ock­så bra mu­sik, sä­ger Kent Sid­vall.

Ta­ra Rasul öpp­nar för att det blir fle­ra spel­till­fäl­len till­sam­mans och att fler ar­tis­ter an­slu­ter.

– Det är förs­ta gång­en Mousa spe­lar med oss. Sä- ker­li­gen kom­mer det fler. Jo­se­fin Pet­ters kans­ke kom­mer att sjunga med oss, hon kan fak­tiskt sjunga på kur­dis­ka, sä­ger Ta­ra Rasul.

Det här till­fäl­let var ett ex­em­pel på ”Sön­dag på Eg­ge­by gård” som hålls un­ge­fär tio da­tum var­je ter­min. Det in­ne­fat­tar al­la möj­li­ga sor­ters kul­tu­rel­la och and­ra ak­ti­vi­te­ter på Eg­ge­by gård.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

ARTISTSAMARBETE. Ta­ra Rasul, Mousa Eli­as, Hans Lun­dquist och Kent Sid­vall.

VERK­SAM­HETS­CHEF. Es­me Gü­ler an­sva­rar för vad som hän­der på Eg­ge­by gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.