(V) vill in­te ha mini­po­lis­stat

DE­BATT. På en­dast ett år har tre oli­ka för­söks­verk­sam­he­ter ägt rum i Jär­va. Så­väl knarkskräm­mor, över­vak­nings­ka­me­ror och nu för förs­ta gång­en sätts även över­vak­nings­mik­ro­fo­ner upp. Det som är oro­an­de med samt­li­ga av des­sa så kal­la­de åt­gär­der är att ini­tia

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg ord­fö­ran­de Väns­ter­par­ti­et Kis­ta

Ef­ter att knarkskräm­mor­na sat­tes upp i Tens­ta och Hus­by ring­de jag bå­da fas­tig­hets­ä­gar­na för att frå­ga var­i­från de fått tip­set om den­na nya oprö­va­de tek­nik. Från bå­da blev sva­ret att det var den lo­ka­la po­li­sen. (Knarkskräm­mor är en sig­nal som ba­ra unga un­der 25 år kan upp­fat­ta. Det­ta är en me­tod som an­nars an­vänds för att be­käm­pa råt­tor) Även ka­me­raö­ver­vak­ning­en var på tips från lo­ka­la po­li­sen, och nu mik­ro­fo­nö­ver­vak­ning­en, som in­te ens har va­rit up­pe i be­slut i den lo­ka­la stads­dels­nämn­den. Vi mot­sä­ger oss att vårt om­rå­de ska bli nå­gon form av mini­po­lis­stat.

Mik­ro­fo­nö­ver­vak­ning­en fun­ge­rar så att ljud­de­tek­te­ring­en kopp­las di­rekt till po­li­sens led­nings­cen­tral och tjänst­gö­ran­de po­li­ser ska kun­na kom­ma på en gång. Vi frå­gar oss hur det­ta kom­mer att fun­ge­ra i prak­ti­ken när bu­tiksä­ga­re i Hus­by har fått vän­ta upp till tre tim­mar ef­ter att brott be­gåtts in­nan po­li­sen har kun­nat kom­ma. El­ler in­ne­bär mik­ro­fo­nö­ver­vak­ning­en att det ru­sar in fler po­li­ser, som ett pa­ket­pris? Vad vi vet har man in­te hel­ler tit­tat på forsk­ning av vad som hän­der med ett om­rå­de som ut­sätts för den här ty­pen av stig­ma­ti­se­ring och över­vak­nings­ex­pe­ri­ment.

Det vi där­e­mot vet är att det in­te tar itu med grun­den till pro­ble­met. Unga i ut­an­för­ska­pet har in­te slu­tat sö­ka sig till kri­mi­na­li­tet. Där­e­mot har kri­mi­na­li­te­ten fått flyt­ta på sig någ­ra kvar­ter bort, dock har den in­te för­svun­nit. Nej den här ty­pen av ic­ke-lös­ning­ar är in­te okej. Det finns and­ra sätt att job­ba på. Till ex­em­pel har or­ga­ni­sa­tio­nen För­or­ten mot våld, som har sin bas i Jär­va, bland an­nat ta­git fram en krav­lis­ta med kon­kre­ta po­li­tis­ka för­slag, såsom att vi be­hö­ver pra­ta om po­si­tiv sä­ker­het i form av so­ci­a­la in­sat­ser och in­te ne­ga­tiv sä­ker­het i form av över­vak­ning. Väns­ter­par­ti­et Kis­ta ser oro­väc­kan­de på den ut­veck­ling som to­talt för­li­tar sig på tek­ni­ken i stäl­let för so­ci­a­la åt­gär­der.

”Nej den här ty­pen av ic­ke­lös­ning­ar är in­te okej.”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

OLJUD. Svens­ka bo­stä­der har satt upp så kal­la­de ”knarkskräm­mor” i Hus­by cent­rum. Ha­mid Ta­ki, bo­en­de i om­rå­det, vi­sar på lå­dan som sat­tes upp i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.