Ju­dar och mus­li­mer i unikt sam­ar­be­te

Kis­ta folk­hög­sko­la, lan­dets förs­ta och hit­tills en­da folk­hög­sko­la med mus­limsk pro­fil, är fad­der åt sin ju­dis­ka mot­sva­rig­het Pai­deia. – Den här re­san kom­mer vi att fort­sät­ta till­sam­mans, sä­ger Ma­ri­am She­ri­fay, rek­tor för Kis­ta folk­hög­sko­la.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­[email protected]­rekt­press.se

Led­ning­en för Kis­ta folk­hög­sko­la är på be­sök hos Pai­deia in­ne på Ös­ter­malm. Det är förs­ta gång­en Ma­ri­am She­ri­fay är där. Hon till­träd­de som rek­tor för Kis­ta folk­hög­sko­la i au­gusti, men sam­ar­be­tet mel­lan sko­lor­na har på­gått länge.

– Det var i kon­tak­ter­na med Kis­ta folk­hög­sko­la som idén föd­des, att vi ock­så skul­le star­ta folk­hög­sko­le- verk­sam­het, sä­ger Noa Her­me­le, rek­tor för Pai­deia.

På den for­na skol­går­den till Hil­lel­sko­lan, som är en F–6 sko­la med ju­disk in­rikt­ning, har ett nytt hus byggts sam­man med en gam­mal fas­tig­het. I de lo­ka­ler­na finns bland and­ra Ju­dis­ka för­sam­ling­en, fri­sko­lan och en för­sko­la. Högst upp i den gam­la vack­ra bygg­na­den hål­ler Pai­deia folk­hög­sko­la till.

– Vi är den en­da na­tio- nel­la mi­no­ri­te­ten i Sve­ri­ge som in­te har en egen folk­hög­sko­la, sä­ger Noa Her­me­le. Men vi har re­dan 250 stu­den­ter som stu­de­rar på del­tid på folk­hög­sko­lan, även om vi for­mellt in­te är en själv­stän­dig sko­la än.

Var­je ny folk­hög­sko­la be­hö­ver en an­nan eta­ble­rad folk­hög­sko­la som fad­der. När Kis­ta folk­hög­sko­la star­ta­de för tio år se­dan, var det en kris­ten folk­hög­sko­la i Da­lar­na, som ställ­de upp. När Pai­deia sök­te en fad­der föll va­let på Kis­ta folk­hög­sko­la. En sko­la med mus­limsk pro­fil är men­tor för en folk­hög­sko­la med ju­disk pro­fil.

– Det var sju år se­dan som då­va­ran­de rek­torn för Kis­ta folk­hög­sko­la kom till oss, sä­ger Noa Her­me­le. Han vil­le ve­ta hur vi ar­be­tar med ju­disk ut­bild­ning i Sve­ri­ge.

För Pai­deia – The Eu­ro- pe­an In­sti­tu­te för Jewish Stu­di­es in Swe­den har se­dan 15 år till­ba­ka en ettå­rig aka­de­misk ut­bild­ning.

– Vi un­der­vi­sar i re­li­gi­on, men in­te ur ett re­li­giöst per­spek­tiv. Det är en idébu­ren ut­bild­ning, för de som tror och de som in­te gör det. Men nu vill vi ock­så star­ta en folk­hög­sko­la.

Sam­ar­be­te mel­lan sko­lor­na hand­la­de om ar­bets­me­to­der och om re­li­gi­o­nens plats i sam­häl­let. Ju­dar har fun­nits i Sve­ri­ge se­dan slu­tet av 1700-ta­let och mus­li­mer är re­la­tivt ny­an­län­da.

– Vad är en svensk mus­limsk iden­ti­tet i dag, så­dant dis­ku­te­rar vi, sä­ger Noa Her­me­le. Vi ju­dar är in­te­gre­ra­de, el­ler as­si­mi­le­ra­de, be­ro­en­de på hur du ser det. Vi har va­rit här länge.

Sam­ar­be­tet har ock­så bli­vit kon­kret. Kis­ta folk­hög­sko­la ha­de un­der för­ra läså­ret tre lä­ra­re i re­li­gi­on, en mus­limsk, en ju­disk och en som till­hör Svens­ka kyr­kan. Noa Her­me­le var en av dem och han un­der­vi­sa­de i Kis­ta en dag i vec­kan.

– Ja, vi un­der­vi­sar om al­la re­li­gi­o­ner, men vi ro­te­ra­de för att kun­na be­rät­ta om vår egen re­li­gi­on i al­la klas­ser. Ju­den­do­men kan va­ra pro­gres­siv in­om vis­sa om­rå­den, till ex­em­pel när det gäl­ler sy­nen på gayäk­ten­skap. Dis­kus­sio­ner­na blir in­tres­san­ta.

Ge­men­sam­ma fö­re­läs­ning­ar

om an­ti­se­mi­tism och isla­mo­fo­bi pla­ne­ras.

– Ja, kon­se­kven­ser­na av ha­tet i sam­häl­let drab­bar oss al­la, sä­ger Ma­ri­am She­ri­fay. Va­re sig det hand­lar om an­ti­se­mi­tism el­ler isla­mo­fo­bi. Vi har en ge­men­sam kamp.

Sam­ar­be­tet mel­lan en mus­limsk och en ju­disk folk­hög­sko­la vi­sar att oli­ka re­li­gi­o­ner kan mö­tas och ar-

be­ta ihop. Den 1 ja­nu­a­ri 2019 står Pai­deia på eg­na ben.

– Jag tror vi får ab­sti­nens när ni för­svin­ner, sä­ger Ma­ri­am She­ri­fay till Noa Her­me­le. Vi kom­mer in­te att släp­pa ta­get om vårt sam­ar­be­te.

Re­dan nu dis­ku­te­ras hur det fram­ti­da sam­ar­be­tet ska ut­veck­las. Kans­ke blir det en ge­men­sam dag för Kis­ta folk­hög­sko­la och Pai­deia.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

BE­SÖK. Fr. v. Musta­fa Ah­med, Ali Ibra­him, Ailin Ab­dul­lah, Ma­ri­am She­ri­fay och Noa Her­me­le.

SAM­AR­BE­TE. Kis­ta folk­hög­sko­la på be­sök hos Pai­deia folk­hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.