Hel­ga Hen­schen 100 år fi­ras i Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER - FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

– Hon var väl­digt mångsidig, myc­ket so­li­da­risk och vär­na­de om sto­ra och små. Allt det ut­tryck­te hon i sin konst, sä­ger Li­li­an Lar­sell, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Hel­ga Hen­schens Vän­ner.

I år fi­ras 100-års­min­net av Hel­ga Hen­schens fö­del­se med ver­nis­sage i Tens­ta konst­hall och vis­ning av hen­nes konst i Tens­ta t-ba­na.

dröm är röd” he­ter ut­ställ­ning­en med hen­nes af­fi­scher, som bå­de är po­li­tis­ka och vi­sar hen­nes en­ga­ge­mang och ak­ti­vism. Det hand­lar om pro­tes­ter­na mot Vi­et­nam­kri­get, freds­rö­rel­sen och om barns rätt i sam­häl­let

– En fi­gur som of­ta åter­kom­mer på hen­nes af­fi­scher är Re­bel­la, Hel­ga Hen­schens al­ter ego, en gans­ka upp­käf­tig li­ten tjej, sä­ger Li­li­an Lar­sell.

Det är Re­bel­la som på en av hen­nes mest kän­da af­fi­scher, till BRIS, Bar­nens Rätt I Sam­häl­let, sä­ger ”Ald­rig i li­vet ska jag slå mi­na barn.”

Det är Hel­ga Hen­schens Vän­ner och Tens­ta Konst­hall som till­sam­mans står

”Mi­na grö­na

SOL IN­NE. Re­se­nä­rer­na möts av en jät­te­sol som kan tol­kas bild­ligt – som att man tar med so­len ner i un­der­jor­den.

bakom den­na hyll­ning till en folk­kär konst­när. I sam­band med fi­ran­det kom­mer även mont­rar­na ne­re i Tens­ta tun­nel­ba­na att få nytt in­ne­håll. Konst­nä­ren Pia Sand­ström, har i sam­ar­be­te med en klass från års­kurs 6 i Tens­ta, gjort nya tex­til­verk. Kring Hel­ga Hen­schens pa­roll ”Al­la

barn är al­las barn” har bar­nen skri­vit ned si­na tan­kar som har tryckts på lin­ne­tyg.

– Hel­ga ha­de en öns­kan, när hon gjor­de ut­smyck­ning­en av tun­nel­ba­nesta­tio­nen, att bar­nen från Tens­ta skul­le va­ra del­ak­ti­ga. Nu blir de det.

Ut­ställ­ning­en i Tens­ta STIL. MOTREKLAM. Hel­ga Hen­schen tyck­te in­te om re­klam och ska­pa­de där­för ”motreklam” i form av må­la­de plåtskär­mar med bud­skap om sys­kon­skap och so­li­da­ri­tet skri­vet på 19 oli­ka språk.

”Hel­ga pra­ta­de myc­ket om so­li­da­ri­tet”

konst­hall in­vig­des 21 no­vem­ber, och kan be­skå­das till 14 ja­nu­a­ri. De nya konst­ver­ken i tex­til, som konst­nä­ren Pia Sand­ström har gjort till­sam­mans med ele­ver i En­backs­sko­lan, kom­mer att häng­as upp 5 de­cem­ber.

Kloc­kan 10 är in­vig­ning­en ne­re i tun­nel­ba­nan, för

al­la in­tres­se­ra­de. Och se­dan den 14 ok­to­ber finns även en ut­ställ­ning on Hel­ga Hen­schens konst på Thi­els­ka gal­le­ri­et.

– Hel­ga pra­ta­de myc­ket om so­li­da­ri­tet, ett ord man in­te hör så of­ta i dag, sä­ger Li­li­an Lar­sell.

Kerstin Gustafs­son

Ci­ta­ten skriv­na i den för Hel­ga ty­pis­ka run­da sti­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.