GRAT­TIS

Vi i Kista - - FAMILJ - FO­TO: MIA AN­NER­WALL

Samu­el Strand, vårt äls­ka­de barn­barn, fyl­ler 9 år 27/11. Vi öns­kar dig en här­lig fö­del­se­dag! Mas­sor av kra­mar från far­far och far­mor. Grat­tis till vår fi­na El­la som blir ton­å­ring den 29 no­vem­ber! Kram från mam­ma, Pe­ter, Ri­kard, Lo­ve, Aman­da och Kristi­an. 180 barn från Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta har be­sökt Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan. Be­sö­ket är en del av Kul­tur­sko­lan Stock­holms sats­ning på att nå fler barn och ung­do­mar i sta­dens ytt­re stads­de­lar.

– Må­let var att nå 1 000 ele­ver un­der 2017, men vi kom­mer att nå många fler, sä­ger Mia An­ner­wall, an­sva­rig för sats­ning­en Rum för ska­pan­de i Jär­va.

kom från fle­ra sko­lor i Jär­va, fick un­der en hel dag mö­ta Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lans sym­fo­nior­kes­ter. De fick lyss­na till oli­ka sor­ters mu­sik och i works­hops själ­va pro­va på att ska­pa mu­sik. Be­sö­ket or­ga­ni­se­ra­des som en del av pro­jek­tet Rum för ska­pan­de, som star­tats med an­led­ning av re­sul­ta­ten i utred­ning­en Skill­na­der­nas Stock­holm. En rap­port som vi­sar att ojäm­lik­he­ten och seg­re­ga­tio­nen i sta­den har ökat.

– Pro­jek­tet på­går i al­la de­lar av Stock­holm, men den störs­ta de­len av bud­ge­ten finns i Jär­va. Vi är 25 pe­da-

Ele­ver­na, som

KUL. Be­sö­ket på Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan ver­ka­de va­ra kul. Fr. v. Na­ba Ali, Fa­ti­ma War­sa­me, Yus­ra Hus­se­in, Wik­to­ria Bawols­ka och Sal­ma Ali Li­ban

go­ger som ar­be­tar i Jär­va.

Det upp­sat­ta må­let att nå 1 000 ung­do­mar i år, har nåtts med rå­ge. Hit­tills har 4 700 barn från Tens­ta, Rin­ke­by, Kis­ta el­ler Hus­by del­ta­git i nå­gon av Kul­tur­sko­lans ak­ti­vi­te­ter. En del har åter­kom­man­de ak­ti­vi­te­ter och and­ra har fått pro­va på.

– I van­li­ga fall så går bar­nen till nå­gon ak­ti­vi­tet ef­ter

sko­lan, sä­ger Mia An­ner­wall. Men i Jär­va har vi ar­be­tat un­der skol­tid, på fri­tids och på ung­doms­går­dar för att nå så många som möj­ligt.

att lä­ra sig spe­la ett in­stru­ment, dan­sa el­ler spe­la te­a­ter, är re­la­tivt lå­ga. I var­je fall om man jäm­för den kom­mu­na­la kul­tur­sko­lan med pri­va­ta al­ter­na­tiv.

Av­gif­ter­na för

– Det hand­lar om att ele­ver­na får verk­tyg att ut­tryc­ka sig ge­nom mu­sik, text el­ler an­nan ska­pan­de verk­sam­het. Det är en de­mo­kra­tisk frå­ga.

Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan vill på det här sät­tet spri­da in­for­ma­tion om hög­sko­lan, nå nya grup­per ele­ver och bred­da sin re­kry­te­ring.

Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.