(M) krä­ver kla­ra be­sked om de­mo­kra­ti­peng­ar

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

De­mo­kra­ti­med­len i stads­de­len ska an­vän­das för att stär­ka tilli­ten till för­valt­ning­en och hö­ja val­del­ta­gan­det. Men det finns vis­sa oklar­he­ter kring hur peng­ar­na har an­vänts och nu krä­ver op­po­si­tio­nen i Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd kla­ra be­sked.

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de vi att ba­ra en fem­te­del av de­mo­kra­ti­peng­ar­na har gått till lo­ka­la de­mo­kra­ti­pro­jekt. Dess­utom var det oklart vad som plöjts ned i or­di­na­rie verk­sam­het och om nå­got bok­förts dub­belt.

– Jag är helt över­ty­gad om att ing­en har fått dubb­la lö­ner, sä­ger mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re Ole-Jör­gen Pers­son. Men det mås­te va­ra nå­gon ord­ning på hur peng­ar­na sköts. Vi är in­te nå­gon li­ten för­e­ning, ut­an Sve­ri­ges störs­ta stad.

Ole-Jör­gen Pers­son och mo­de­ra­ter­na har be­gärt be­sked från Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning om hur de­mo­kra­ti­peng­ar­na an­vänds.

– Vi kan in­te ha en si­tu­a­tion där det finns frå­ge­tec­ken vid stads­de­lens an­vän­dan­de av de­mo­kra­ti­med­len, el­ler av någ­ra skatte­me­del över hu­vud ta­get.

Mo­de­ra­ter­na har va­rit kri­tis­ka till fle­ra av ma­jo­ri­te­tens sats­ning­ar.

– De­mo­kra­ti­med­len är ju i förs­ta hand ma­jo­ri­te­tens på­hitt för att fi­nan­si­e­ra al­le­han­da fluf­fi­ga sats­ning­ar av olik ka­rak­tär. Det­ta skul­le ex­em­pel­vis va­ra ”gra­tis” lo­ka­ler för för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner i stads­de­len, men ingen­ting är ju gra­tis i en skat­te­fi­nan­si­e­rad verk­sam­het. Till sy­ven­de och sist får än­då skat­te­be­ta­lar­na stå för kost­na­den.

Ole-Jör­gen Pers­son me­nar att de­mo­kra­ti­med­len ”räd­dar” stads­de­lens eko­no­mis­ka re­sul­tat.

– Att räd­da en stads­dels eko­no­mi på det sät­tet med kort­sik­ti­ga sats­ning­ar fram­för att lång­sik­tigt ha en eko­no­mi i ba­lans är olyck­ligt och vi­sar på att stads­dels­ma­jo­ri­te­ten in­te pri­o­ri­te­rar kärn­verk­sam­he­ter­na.

Även Stig Nils­son från Ver­dan­di är kri­tisk till hur de­mo­kra­ti­peng­ar­na har an­vänts.

– Det jag kän­ner är att mer­par­ten av peng­ar­na har gått till lö­ner. Sam­ti­digt som för­valt­ning­en är kri­tisk till att för­e­ning­ar ska få er­sätt­ning, och tyc­ker att vi all­tid ska job­ba ide­ellt.

Stig Nils­son me­nar att ini­ti­a­ti­ven i stads­de­len all­de­les för of­ta kom­mer upp­i­från, ut­an lo­kal för­ank­ring.

– Tan­ken från bör­jan var ju att de­mo­kra­ti­med­len skul­le öka val­del­ta­gan­det. Men de lo­ka­la för­e­ning­ar­na har ute­slu­tits och Ci­vi­la Rå­det fun­ge­ra­de in­te alls. De unga med­lem­mar­na från Ver­dan­di, som var med där, tap­pa­de lus­ten. Hur ska vi gå vi­da­re, var frå­gan som ställ­des på var­je mö­te. Ver­dan­dis med­lem­mar är va­na att gå från ord till hand­ling, men i Ci­vi­la Rå­det hän­de ingen­ting.

Ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, Sus An­ders­son, MP, sva­rar i ett mejl att hon tyc­ker att de­mo­kra­ti­peng­ar­na har an­vänts väl.

”Av det som jag sett hit­tills i prak­tiskt ar­be­te: bra. Sär­skilt ro­ligt är det med fram­gång­en med vårt pi­lot­pro­jekt med en med­borg­ar­bud­get, där över 600 per­so­ner en­ga­ge­ra­de sig i hur vi ska ut­veck­la par­ken bakom Tens­ta cent­rum.

Stads­de­len ar­be­tar ock­så med fler med­bor­gar­di­a­lo­ger, vi har med­bor­gar­vär­dar­na som ar­be­tar upp­sö­kan­de och bi­drar till så­väl trygg­het som kän­ne­dom om hur de de­mo­kra­tis­ka in­sti­tu­tio­ner­na fun­ge­rar, och de kan lot­sa in­vå­na­re med frå­gor vi­da­re. De kan ock­så ge stöd när det gäl­ler del­ak­tig­het och or­ga­ni­se­ring.”

”Det mås­te va­ra nå­gon ord­ning på hur peng­ar­na sköts. Vi är in­te nå­gon li­ten för­e­ning, ut­an Sve­ri­ges störs­ta stad.”

EN FEMTEDAL. För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de vi att ba­ra en fem­te­del av de­mo­kra­ti­peng­ar­na har gått till lo­ka­la de­mo­kra­ti­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.