När led­ning­en in­te lyss­nar

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

När de an­ställ­de Ha­gi Fa­rah som med­bor­gar­värd i Rin­ke­by viss­te de nog in­te vad de gjor­de. El­ler så viss­te de pre­cis. Han har sin ar­bets­plats i ett li­tet kon­tor i Rin­ke­by tun­nel­ba­nesta­tion, men han sit­ter säl­lan där. Han är ute i ”si­na om­rå­den”, del­tar i var­je mö­te i stads­dels­nämn­den, all­tid på­läst, all­tid en­ga­ge­rad. Han är med när Fol­kets Hus el­ler Fol­kets Hus­by har si­na mö­ten. Han finns på plats när stads­de­lens un­der­skö­ters­kor får si­na bro­scher ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning, och han vär­var unga män till bygg­tek­nis­ka gym­na­si­et i Kis­ta. När ung­do­mar­na här­ja­de i Rin­ke­by cent­rum se­nast, och bi­lar­na brann, var Ha­gi där. Po­li­sen av­vak­ta­de på av­stånd, brand­kå­ren lät bi­lar­na brin­na ned, men Ha­gi var på plats. Ha­gi Fa­rah är en av dem som ger trygg­het och gör en vik­tig in­sats.

Men var­för fun­kar in­te med­bor­gar­vär­dar­na li­ka bra över­allt? Ole-Jör­gen Pers­son, M, i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, sä­ger så här i den här vec­kans tid­ning: ”Jag mås­te er­kän­na, att jag fort­fa­ran­de in­te rik­tigt vet ex­akt vad som är vär­dar­nas kon­kre­ta ar­bets­upp­gif­ter och vad de har till­fört stads­de­len.”

Någ­ra av dem som an­ställ­des som med­bor­gar­vär­dar i no­vem­ber 2016 i Spånga-Tens­ta har re­dan slu­tat. An­led­ning­en var att led­ning­en in­te tog till va­ra de er­fa­ren­he­ter som med­ar­be­tar­na har. ”Led­ning­en är ton­döv, de lyss­nar in­te. Ef­ter en skjut­ning skic­ka­de de ut oss att de­la ut pep­par­ka­kor i tun­nel­ba­nan…”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.