30 NO­VEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Inga fler döds­skjut­ning­ar I vå­ras ha­de P4 Stock­holm en sänd­ning från Kis­ta bib­li­o­tek om döds­skjut­ning­ar­na i Stock­holm. Många vil­le se kon­kre­ta lös­ning­ar och ha­de för­slag på för­änd­ring­ar. Men lä­get har in­te för­änd­rats till det bätt­re sen dess. Det död­li­ga vål­det har fort­satt och drab­bat fler. Där­för är P4 till­ba­ka i Kis­ta och dis­ku­te­rar frå­gan med stock­hol­mar­na. Hur stop­par vi det död­li­ga vål­det på vå­ra

ga­tor? Kom till Kis­ta bib­li­o­tek, sam­ta­la med and­ra stock­hol­ma­re och ställ di­na frå­gor till po­li­ti­ker­na! Kl 18.00–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.