Emelie sik­tar på Pa­ra­lym­pics

Vi i Kista - - SPORT - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Emelie End­re har haft ett bra ping­isår med brons i US-Open, me­daljtrip­pel i Spa­nish Open och som mo­ti­va­tions­kick till­de­lats Guld­klub­bens ta­langsti­pen­di­um.

Men hon har även fått sin Tenstalä­gen­het rök­ska­dad i en brand.

I an­slut­ning till att Pa­raid­rot­ta­re från he­la Sve­ri­ge i hel­gen sam­las i Gö­te­borg får Emelie End­re ta emot ett sti­pen­di­um.

”Ge­nom att – med vil­ja att he­la ti­den ut­veck­las – fort­sät­ta job­ba på al­la de­lar och de­tal­jer i sin trä­ning, kom­mer Emelie för­hopp­nings­vis nå nya fram­gång­ar och slut­må­let är att bli bäst i värl­den.”

Så skri­ver Pa­ra­lym­pis­ka Guld­klub­ben i mo­ti­ve­ring­en till att Emelie End­re får 2017 års ta­langsti­pen­di­um.

– Väl­digt ro­ligt. Jag viss­te att för­bunds­kap­te­nen no­mi­ne­rat mig. Men det är många duk­ti­ga pa­raid­rot­ta­re som no­mi­ne­ras. Jag ser det som kvit­to på att Guld­klub­ben tror på mig, sä­ger Emelie End­re.

Vi träf­far Emelie un­der en trä­ning i Skär­hol­mens sport­hall. Det var här, med and­ra in­om IFAH, IF För Al­la Han­di­kap­pa­de, hon bör­ja­de. Se­dan någ­ra år trä­nar och täv­lar hon även med bord­ten­nisspe­la­re i Ham­mar­by. Det märks. Så länge Emelie styr far­ten och vink­lar­na från en po­si­tion centralt vid sin bord­sän­da är hon när­mast omut­lig. Trä­nings­part­ner Christof­fer Petersson, som har ett lik­nan­de funk­tions­hin­der, får sli­ta. Men när han hit­tar vink­lar­na är Emelie sår­bar.

Emelie har en CP-ska­da som mest på­ver­kar be­nen. Hon har svårt att för­flyt­ta sig i sid- och djupled.

– Jag kom­mer lätt i oba­lans, har svårt med ko­or­di­na­tio­nen.

Emelie och ”Stof­fe” Petersson möt­tes härom vec­kan i DM­fi­nal, hon vann med 3-1 i set. Det syns i hen­nes ögon att det var en pre­sti­ge­se­ger.

Hon spe­lar i klass 6 in­om pa­ra­bord­ten­nis, vil­ket in­ne­bär att hon till­hör dem med störst han­di­kapp av de som spe­lar stå­en­de. När hon täv-

lar i Sve­ri­ge får hon som re­gel mö­ta hög­re klas­sa­de spe­la­re el­ler kil­lar för att bli ut­ma­nad på all­var.

– Jag vill bli bäst, då be­hö­ver jag spe­la och trä­na mot dem som är bätt­re än jag.

Pa­ra­lym­pics i To­kyo 2020 är sto­ra må­let. Ef­ter års­skif­tet star­tar jak­ten på ”cre­dit points” i in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar. Des­sa po­äng vi­sar att man täv­lar of­ta, för­hopp­nings­vis även med fram­gång, och de ökar san­no­lik­he­ten för att spe­la­ren avan­ce­rar på ran­king­en. En­dast de bäs­ta på ran­king­en får en To­kyo­bil­jett ut­skri­ven.

– Jag är en­vis, väl­digt en­vis och mål­in­rik­tad. Och vill tro att jag är men­talt stark.

Spel­tek­niskt är det fore­hand som im­po­ne­rar, läm­nar Stof­fe en för hög re­tur smäl­ler det. Det hon job­bar mest med är de ela­ka vink­lar­na, kor­ta ser­var och re­tu­rer. För lik­som hon har mot­stån­dar­na si­na svag­he­ter när de mås­te flyt­ta sig ut i hör­nen för att nå bol­len. Hon

stäl­ler en boll­hink på bor­det och nö­ter kort­kor­ta ser­var där bol­len smy­ger över nä­tet, lan­dar ti­digt på mot­stån­da­rens bords­hal­va och skru­var sig av bor­det längs lång­sidan. Blir den här de­tal­jen per­fekt är mot­stån­da­ren il­la ute.

– Svag­het, sä­ger hon och skrat­tar. Jo, jag kan bli väl­digt het på grö­ten och be­hö­ver bli bätt­re på att tag­ga ner. Jag kan bli bätt­re på att vin­na enk­la po­äng, som på ser­ven.

Re­dan i au­gusti fick Emelie be­sked om sti­pen­di­et. Någ­ra må­na­der se­na­re, den 18 ok- to­ber, ham­na­de hon i en trau­ma­tisk si­tu­a­tion. Hon såg eld slå mot bad­rums­fönst­ret. Det brann i hen­nes loft­gång i Tens­ta. Hon hann ut, men har se­dan dess bott i lä­gen­hets­ho­tell.

Lä­gen­he­ten, som hon ba­ra ha­de haft i ett par må­na­der, blev re­jält rök­ska­dad men hon hop­pas få flyt­ta hem in­om någ­ra vec­kor.

Hur ska du nytt­ja sti­pen­di­et?

– Jag be­hö­ver ett nytt rack, ny stom­me. Och gum­mi slits all­tid.

”Jag är en­vis, väl­digt en­vis.”

FO­TO:JON­NY AN­DERS­SON

VINNARSLAG. När Emelie kom­mer åt med fore­hand blir det job­bigt för mot­stån­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.