SÅ SKA NYA MOS­KÉN SE UT

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­[email protected] di­rekt­press.se

Den kom­man­de Rin­ke­by­mos­kén vi­sas nu upp för al­la stock­hol­ma­re. En mo­dell av en ku­pol är en del av ut­ställ­ning­en Pub­lic Lux­u­ry på Skepp­s­hol­men

Det är mu­se­et Sta­tens cent­rum för ar­ki­tek­tur och de­sign (ArkDes) på Skepp­s­hol­men som vi­sar ut­ställ­ning­en Pub­lic Lux­u­ry mel­lan den 1 ju­ni och 13 ja­nu­a­ri näs­ta år.

– Pub­lic Lux­u­ry är en bro­kig och tät ut­ställ­ning med sto­ra spe­ci­al­gjor­da verk som kny­ter an till sam­hälls­de­bat­ten om ar­ki­tek­tu­ren och de­sig­nen i vå­ra ge­men­sam­ma livsmil­jö­er, sä­ger Ki­e­ran Long, över­in­ten­dent på ArkDes.

Ett av ver­ken som vi­sas upp är en ku­pol i na­tur­lig ska­la, fem me­ter i di­a­me­ter. To­talt kom­mer 18 ku­po­ler fi­gu­re­ra på den rik­ti­ga mos­kén i Rin­ke­by. Rin­ke­by­mos­kéns ar­ki­tekt Jo­han Celsing tyc­ker det är kul att få vi­sa upp en del av sitt verk på Skepp­s­hol­men.

– Det blir en bygg­nad vär­dig den an­dakt som de be­hö­ver, äger ar­ki­tek­ten Jo­han Celsing om sitt verk som kom­mer va­ra rik­tat mot Mec­ka.

Jo­han Celsing tror att bygg­na­den kom­mer va­ra me­nings­full på många sätt. Här ska det fin­nas plats för bland an­nat bö­ne­rum, café och klass­rum.

– Jag hop­pas och tror att det kom­mer va­ra en vik­tig bygg­nad so­ci­alt, kul­tu­rellt och re­li­giöst. Den sam­lar många så­da­na hän­del­ser. Den lig­ger centralt ock­så, sä­ger Jo­han Celsing.

Även Tens­ta konst­hall finns med på ett hörn un­der ut­ställ­ning­en. Där vi­sas ex­em­pel­vis fil­men ”Blått blod” som är en del av ut­ställ­ning­en ”Rap­por­ter från det nya Sve­ri­ge”.

ILLUSTRATION: JO­HAN CELSING ARKITEKTKONTOR

FO­TO: JO­HAN CELSING ARKITEKTKONTOR

BE­TY­DEL­SE. Jo­han Celsing tror att mos­kén kom­mer va­ra me­nings­full på fle­ra sätt.

MOSKÈ. Så här ska mos­kén i Rin­ke­by se ut.

IN­U­TI. Ett spek­ta­ku­lärt byg­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.