ros Vec­kans

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Finns det nå­gon som du skul­le vil­ja tac­ka li­te ext­ra? Nå­gon som hjälpt till el­ler för­tjä­nar upp­märk­sam­het för nå­got de har gjort?

Skic­ka då in Vec­kans ros till re­dak­[email protected] vi­i­kis­ta.se

Är du dä­re­mot miss­nöjd med nå­got kan du skic­ka in Vec­kans tis­tel till sam­ma adress.

Skriv max 400 tec­ken in­klu­si­ve blank­steg.

Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att kor­ta in­sänt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.