Vård­per­so­nal väl­jer be­man­nings­fö­re­tag

Vård­per­so­na­len i Stock­holm läm­nar si­na an­ställ­ning­ar för att i stäl­let ar­be­ta för be­man­nings­fö­re­tag. Bra för den en­skil­da men ett stort pro­blem för vår­den i stort, me­nar vår vård­pa­nel.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

”Jag för­står var­för man per­son­li­gen väl­jer att ta en så­dan tjänst, men det är en hyck­lan­de bransch där allt hand­lar om peng­ar.”

MÅNGA FÖR­DE­LAR FÖR DEN AN­STÄLL­DA – men på be­kost­nad av vård­kva­li­te­ten, me­nar många kri­ti­ker

– Det är enormt stres­sigt och folk mår verk­li­gen skit­då­ligt.

Or­den kom­mer från en av de sjuk­skö­ters­kor som sam­lats på Stock­hol­mDi­rekts re­dak­tion. Den 54-åri­ga kvin­nan, som vill va­ra ano­nym, har ar­be­tat in­om vår­den i när­ma­re 30 år, varav 21 år som sjuk­skö­ters­ka, och hen­nes vitt­nes­mål är dessvär­re in­te unikt. Även de and­ra be­rät­tar om hur de tving­as ar­be­ta un­der oer­hört stres­si­ga för­hål­lan­den.

Un­dan­ta­get är Ste­fan, sjuk­skö­ters­ka på Nya Ka­ro­lins­ka, vars ar­bets­si­tu­a­tion i de nya lo­ka­ler­na i Sol­na skil­jer sig från de and­ras.

En för­kla­ring är att flyt­ten med­fört att an­ta­let vård­plat­ser mins­kat – vil­ket sam­ti­digt sät­ter stör­re press på sta­dens and­ra akut­mot­tag­ning­ar.

Men på en punkt över­ens­stäm­mer hans er­fa­ren­he­ter med de and­ras: de fas­tan­ställ­da er­sätts i allt stör­re ut­sträck­ning av be­man­nings­per­so­nal.

Barn­mors­kan Ma­de­le­i­ne Eken­man, 52 år, har stor för­stå­el­se för att många väl­jer den vägen.

– Du tjä­nar näs­tan det dubb­la, sam­ti­digt som du in­te be­hö­ver ta sam­ma an­svar, kon­sta­te­rar hon, men tilläg­ger att hon själv ald­rig skul­le sä­ga upp sig trots möj­lig­he­ten att job­ba mind­re för sam­ma lön.

– Nej, ald­rig. Jag vill in­te va­ra med och stöd­ja den ut­veck­ling­en.

Al­la fem vitt­nar om att det för när­va­ran­de på­går en sten­hård re­kry­te­ring från be­man­nings­fö­re­ta­gen som bu­dar över varand­ra för att vin­na över per­so­nal.

En av kvin­nor­na vid bor­det sä­ger att hon dag­li­gen får för­fråg­ning­ar via Lin­ke­din.

Pro­ble­met enligt fle­ra i pa­ne­len är att be­man­nings­per­so­na­len ibland ba­ra går in och släc­ker brän­der, en be­skriv­ning som be­kräf­tas av So­fia Näm­ming, 37-årig sjuk­skö­ters­ka på SÖS,

– Kva­li­tets­ar­be­tet och ru­ti­ner­na blir li­dan­de. Jag för­står var­för man per­son­li­gen väl­jer att ta en så­dan tjänst, men det är en hyck­lan­de bransch där allt hand­lar om peng­ar, sä­ger hon och be­rät­tar att hon av tids­brist of­ta tving­as sä­ga ”les­sen, men du får ba­ra föl­ja med” till nya

be­man­nings­sjuk­skö­ters­kor. Ma­de­le­i­ne nic­kar in­stäm­man­de.

– Det går of­tast snab­ba­re att gö­ra det själv istället för att för­kla­ra för nå­gon an­nan, kon­sta­te­rar hon.

Gu­nil­la Ge­or­ge, ord­fö­ran­de i Vård­för­bun­det av­del­ning Stock­holm, be­kräf­tar att allt fler av de­ras med­lem­mar, fram­för allt sjuk­skö­ters­kor och barn­mors­kor, sö­ker sig till be­man­nings­fö­re­ta­gen. An­led­ning­en är att det ger möj­lig­het att ar­be­ta kvar på lands­ting­ets sjuk­hus med hög­re lön och stör­re fri­het att väl­ja si­na ar­bets­ti­der.

– En av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na för vår­den är ar­bets­gi­var­nas svå­rig­he­ter att re­kry­te­ra och be­hål­la sjuk­skö­ters­kor och barn­mors­kor, skri­ver hon i ett mejl.

Så hur ska lands­ting­et lyc­kas be­hål­la sin per­so­nal och va­ra li­ka at­trak­ti­va på ar­bets­mark­na­den som be­man­nings­bo­la­gen – som har ett stort över­tag i för­hand­ling­ar ef­tersom de in­te har an­svar för vår­den och vård­plat­ser­na. Vård­för­bun­det vill se hög­re lö­ner, men det är fram­för allt ar­bets­för­hål­lan­de­na som mås­te för­bätt­ras, häv­dar pa­ne­len be­stämt. Bå­de barn­mors­kan Pet­ra Vin­berg Lin­der, 41 år, och So­fia Näm­ming har läng­re sjuk­skriv­ning­ar bakom sig på grund av ut­bränd­het.

– I dag är det så in­rik­tat på att vård­kö­er­na ska mins­ka. Men hur gör vi ar­bets­mil­jön bra för per­so­na­len? Det är den vik­ti­gas­te frå­gan. Per­so­naltät­he­ten mås­te öka, sä­ger den 54-åri­ga kvin­nan be­stämt.

Trots den natt­svar­ta be­skriv­ning­en finns det en ut­ta­lad stolt­het hos pa­ne­len. Al­la fem upp­re­par att de äls­kar si­na yr­ken och att de helst in­te skul­le vil­ja job­ba med någon­ting an­nat. Men sam­ti­digt går de – bok­stav­li­gen – of­ta på knä­na un­der ar­bets­pas­sen.

En av av pa­nel­med­lem­mar­na be­rät­tar att hon kan ha 18 pa­ti­en­ter på en natt då det ba­ra är hon och en un­der­skö­ters­ka på plats.

– Ibland kry­per jag från job­bet med ont i he­la krop­pen. Hur ska jag kla­ra av att job­ba till pen­sio­nen, hur ska jag få det att fun­ge­ra? Det fun­de­rar jag of­ta på, sä­ger hon.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BEKYMRADE. So­fia Näm­ming, Ste­fan Ves­ter­berg, Pet­ra Vin­berg Lin­der och Ma­de­le­i­ne Eken­man ser bris­ter in­om vår­den i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.