Drö­na­re kan er­sät­ta he­li­kopt­rar

Vi i Kista - - NYHETER - Cla­rence Fren­ker

Po­li­sen be­dri­ver en stor satsning på att in­fö­ra drö­na­re i sin verk­sam­het i Sve­ri­ge. I Stock­holm an­vänds de se­dan en tid re­gel­bun­det vid sto­ra eve­ne­mang, rädd­nings­in­sat­ser och spa­nings­upp­drag. In­om någ­ra år spås an­vän­dan­det ha ut­ö­kats kraf­tigt.

Po­li­sen har se­dan ett år till­ba­ka be­dri­vit en na­tio­nell satsning på att ta in luft­bur­na fö­rar­lö­sa far­kos­ter, drö­na­re, i den dagliga verk­sam­he­ten.

I Stock­holm upp­ges de re­dan ha an­vänts vid ett fler­tal in­sat­ser, bland an­nat vid års­da­gen av ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan.

– Det är gans­ka nytt in­om po­li­sen som verk­tyg och än­nu gans­ka ovan­ligt, vi hål­ler fort­fa­ran­de på att in­fö­ra det i nå­gon form av kon­trol­le­rad verk­sam­het. Men det up­pen­ba­ra an­vänd­nings­om­rå­det är vid rädd­nings­in­sat­ser och sök ef­ter för­svun­na per­so­ner. Men ock­så i spa­nings­syf­te och för att ha koll på per­so­ner och ske­en­den där vi miss­tän­ker brott, sä­ger Ric­kard Hen­ning­s­son, pro­cess­le­da­re för polisens na­tio­nel­la UAS­verk­sam­het.

Just nu ar­be­tar po­li­sen på hög­varv med att ta fram en plan för hur drö­nar­na ska an­vän­das och att få al­la nöd­vän­di­ga till­stånd från Trans­port­sty­rel­sen. To­talt upp­skat­tas ett 50-tal re­dan va­ra i drift, varav cir­ka 5 står till Stock­holmspo­li­sens för­fo­gan­de. In­om någ­ra år vän­tas dock an­ta­let drö­na­re i polisens verk­sam­het att ha fyr­dubb­lats och då lig­ga i lin­je med fler­ta­let and­ra stor­stä­der i Eu­ro­pa.

– Vi har bör­jat tit­ta på me­to­der för att an­vän­da UAS mer re­gel­bun­det vid ex­em­pel­vis sto­ra pub­li­ka id­rotts­e­ve­ne­mang för att ga­ran­te­ra sä­ker­het och skydd. Ett an­nat ex­em­pel där det har an­vänts är vid års­da­gen av ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan. Men åter­i­gen är det så att vi går lång­samt fram, sä­ger Ric­kard Hen­ning­s­son.

Po­li­sen an­vän­der i dag i förs­ta hand he­li­kop­ter för luft­bu­ren spaning, över­vak­ning och in­gri­pan­de verk­sam­het. Nå­got som re­gel­bun­det upp­märk­sam­mas av bo­en­de i de­lar av Stock­holm där ak­ti­vi­te­ten ibland kan var hög. I fram­ti­den spås drö­nar­na kun­na ta en del av de upp­gif­ter som idag be­drivs med he­li­kop­tern.

– Den störs­ta be­gräns­ning­en för he­li­kop­tern i dag är att vi in­te har till­räck­ligt många för att täc­ka be­ho­vet, så det här kom­mer att fun­ge­ra som ett bra kom­ple­ment. Vi ser att det här kom­mer att öka ef­ter­hand som me­to­den körs ut. Och ur ett Stock­holms­per­spek­tiv kan det in­ne­bä­ra att folk blir nå­got mind­re stör­da av bul­ler, sä­ger Ric­kard Hen­ning­s­son.

Gö­ran Ram­ström, ba­se­rings­chef för po­lis­fly­get i Stock­holm, väl­kom­nar drö­nar­na och ser det in­te som tro­ligt att de kom­mer att er­sät­ta he­li­kop­tern.

– Det kom­mer ald­rig att hän­da. I en drö­na­re ser du med en ka­me­ra, men du har in­te sam­ma möj­lig­het att se om­rå­den runt om­kring och du kan in­te hel­ler föl­ja ett for­don med fly­en­de gär­nings­män. Så vi kom­plet­te­rar varand­ra och för­sö­ker an­vän­da lämp­li­ga re­sur­ser vid re­spek­ti­ve till­fäl­le.

”Och ur ett Stock­holms­per­spek­tiv kan det in­ne­bä­ra att folk blir nå­got mind­re stör­da av bul­ler.”

FO­TO: MOSTPHOTOS

VAKAR. Drö­na­re kan ta över en del av he­li­kopt­rar­nas upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.