Rin­ke­by Fol­kets Hus får mil­jon­bi­drag

Vi i Kista - - NYHETER - FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON jonas.carls­[email protected]­rekt­press.se

BI­DRAG. Rin­ke­by Fo­i­kets Hus får mest peng­ar av al­la.

Bo­ver­ket har de­lat ut peng­ar till sam­lings­lo­ka­ler i so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den. Mest av al­la får RIn­ke­by Fol­kets Hus som får näs­tan fem mil­jo­ner kro­nor.

de­lat ut in­ve­ste­rings­bi­dra­get till all­män­na sam­lings­lo­ka­ler på sam­man­lagt cir­ka 27,2 mil­jo­ner kro­nor.

Peng­ar­na kan gå till ener­gi­be­spa­ran­de åt­gär­der, till­gäng­lig­hets­an­pass­ning­ar och upp­rust­ning­ar för att hö­ja lo­ka­ler­nas stan­dard. Rin­ke­by Fol­kets Hus ord­fö­ran­de Jörgen Strand­berg vet

Bo­ver­ket har

ORD­FÖ­RAN­DE. Jörgen Strand­berg le­der sty­rel­se­ar­be­tet. vad de­ras fem mil­jo­ner kro­nor ska gå till.

– Det blir en del av om­bygg­na­tio­nen och re­no­ve­ring­en. Bygg­na­den här har in­te re­no­ve­rats sen den bygg­des 1986, sä­ger Jörgen Strand­berg som pe­kar på att bland an­nat sto­ra sa­len be­hö­ver renoveras.

”Vi är jät­te­gla­da för de här peng­ar­na.”

re­no­ve­ring­en är för att få bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för verk­sam­he­ten, bå­de till ar­range­mang av hög­re stan­dard och ar­range­mang där Rin­ke­by­bor­na in­klu­de­ras. Rin­ke­by Fol­kets Hus ha­de till­sam­mans med Fo­kets Hus och Par­ker samt Fa­mil­je­bo­stä­der an­sökt om ett bi­drag på sju mil­jo­ner kro­nor.

– Men vi är jät­te­gla­da för de här peng­ar­na. Ha­de Fa-

An­led­ning­en till

mil­je­bo­stä­der själ­va re­no­ve­rat ha­de vi fått en myc­ket hög­re hy­ra, på­pe­kar Jörgen Strand­berg.

Re­no­ve­ring­en av Rin­ke­by Fol­kets hus vän­tas på­bör­jas 2019. Jonas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.