ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Lör­dags­klub­ben! Kom och ska­pa, pyss­la och spe­la med oss på Hus­by bib­li­o­tek! Var­je lör­dag mel­lan kl 13–15 är al­la barn mel­lan 6–12 år varmt väl­kom­na. Här kan ni ta del av många ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Allt från att ska­pa eg­na bok­mär­ken till att sva­ra på klu­ri­ga quiz. Vi ses på lör­dag!

Läx­hjälp

Läx­hjälp med Mat­te­cent­rum och Kis­ta Ga­laxy på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 20.00. Mat­te­cent­rum är på plats kloc­kan 17.00– 19.00. Kis­ta Ga­laxy är på plats kloc­kan 18.00–20.00.

Vill du ha hjälp med svens­kan?

Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket ONS­DAG 13 JU­NI. Erik To­ro är en ny­in­flyt­tad Spång­a­bo och ar­tist som bland an­nat in­vig­de Stock­holm Pri­de för­ra året med mu­sik. Han har även upp­trätt i Al­me­da­len, gäs­tat ”Ny­hets­mor­gon” och star­tat or­ga­ni­sa­tio­ner mot ra­sism och ut­an­för­skap. Erik ar­be­tar i dag för fram­tids­tro, till­sam­mans med ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de ung­do­mar ge­nom or­ga­ni­sa­tio­ner­na The Good Ta­lents, Song­li­nes, och House of Co­lor. Med sin bland­ning av mu­siksti­lar­na pop och go­spel spri­der Erik toner av kärlek, ge­men­skap, öp­pen­het och mång­fald. Plats: Spånga IP. Tid: 15.30–15.50.

och sam­ti­digt fi­ka? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsga­tan 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Språk­stu­di­on Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tisd kl 15–17 och torsd kl 15–17. Drop-in. Väl­kom­men! Träf­fa and­ra för­äld­rar med barn mel­lan 0–2 år. Var­je tis­dag träf­fas vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att pra­ta, vi, sjung­er och rim­mar och tip­sar om böc­ker. I sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den.

och mång­fald. Plats: Spånga IP. Tid: 15.30–15.50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.