Är be­man­nings­fö­re­ta­gen en bra lös­ning på per­so­nal­bris­ten in­om vår­den?

Vi i Kista - - NYHETER -

MO­DE­RA­TER­NA

Nej. Lands­ting­et ska kla­ra av den dagliga drif­ten med egen per­so­nal och Mo­de­ra­ter­na vill kraf­tigt mins­ka kost­na­der­na för in­hyrd per­so­nal. In­hyr­ning ska en­dast ske vid läng­re se­mester­pe­ri­o­der, ar­bets- el­ler sjuk­domstop­par. Det ska dock på­pe­kas att in­hyr­nings­kost­na­der­na, sett till de to­ta­la per­so­nal­kost­na­der­na i Stock­holms läns lands­ting, är bland de lägs­ta i lan­det.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA

Vi vill att lands­ting­et ska bli en mer at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re ge­nom att sat­sa på kar­riärste­gar och för­bätt­ring­ar av ar­bets­mil­jön. Vi­da­re­ut­bild­ning och kom­pe­tens ska tas till va­ra och sy­nas i lö­ne­ku­ver­tet. Be­man­nings­fö­re­tag kan va­ra ett kom­ple­ment, men kan in­te en­samt sva­ra för kom­pe­tens­för­sörj­ning­en in­om vår­den.

LI­BE­RA­LER­NA

In­hyrd per­so­nal är vik­tigt för att kla­ra oför­ut­sed­da ar­betstop­par och till­fäl­lig från­va­ro av per­so­nal, men kan in­te va­ra grun­den för be­man­ning­en. Kon­ti­nu­i­tet och tea­m­ar­be­te är vik­tigt. I Stock­holms län ut­gör in­hyrd per­so­nal ett par pro­cent av per­so­nal­kost­na­der­na.

CEN­TER­PAR­TI­ET

Kon­ti­nu­i­tet och en god grund­be­man­ning är vik­tigt då det är den vård­per­so­na­len som bäst kän­ner si­na pa­ti­en­ter och som kan ut­bil­da och sko­la in nya kol­le­gor. Vid till ex­em­pel sjuk­skriv­ning­ar, är be­man­nings­fö­re­tag ett gott kom­ple­ment och fler ar­bets­gi­va­re ger vård­per­so­nal fler möj­lig­he­ter på ar­bets­mark­na­den.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Lands­ting­et mås­te bli en bätt­re och mer at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re, så att be­ho­vet av be­man­nings­fö­re­tag kan mins­ka. Lägg peng­ar­na på den or­di­na­rie per­so­na­len, med lön ef­ter kom­pe­tens och er­fa­ren­het. Ge per­so­na­len mer in­fly­tan­de över sche­malägg­ning och si­na ar­bets­ti­der.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Kost­na­den för hyr­per­so­nal i Stock­holms sjuk­vård är över en halv mil­jard. Det är ett be­vis på att M-led­da lands­ting­et in­te är en bra ar­bets­gi­va­re. Om vi vin­ner va­let vill vi in­fö­ra hög­re lö­ner, häl­so­sam­ma ar­bets­ti­der med åter­hämt­ning och re­sur­sök­ning­ar till akut­sjuk­hus (1 mil­jard) och vård­cen­tra­ler (400 mil­jo­ner).

VÄNS­TER­PAR­TI­ET

Nej, vi ser många nack­de­lar med be­man­nings­fö­re­ta­gen. Att för­li­ta sig på in­hyrd per­so­nal är dyrt och ing­en lång­sik­tig lös­ning. Vi vill se om­fat­tan­de, lång­sik­ti­ga sats­ning­ar på sjuk­vårds­per­so­na­len, till ex­em­pel ar­bets­tids­för­kort­ning, så att sjuk­vår­den slip­per läg­ga mas­sa peng­ar på kost­sam hyr­per­so­nal.

FE­MI­NIS­TISKT INITIATIV

Nej! Lö­ner, be­man­ning, ar­bets­vill­kor och ar­bets­mil­jö i lands­ting­en ska va­ra så bra att sjuk­skö­ters­kor, barn­mors­kor, lä­ka­re och un­der­skö­ters­kor vill va­ra an­ställ­da di­rekt av lands­ting­en. Det främ­jar kon­ti­nu­i­tet och ef­fek­ti­vi­tet i vår­den av pa­ti­en­ter­na.

SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA

Nej, på lång sikt mås­te vi kom­ma från lands­ting­ets be­ro­en­de av hyr­per­so­nal då det dri­ver upp kost­na­der och för­svå­rar pla­ne­ring. På kort sikt mås­te dock vår­den säk­ras och då kan si­tu­a­tio­ner upp­stå då det är nöd­vän­digt med in­hyrd per­so­nal. Lands­ting­et mås­te bli en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.