MER Drö­na­re vs he­li­kop­ter

Vi i Kista - - NYHETER -

HÄR är för- och nack­de­lar­na med de bå­da luft­far­kos­ter­na:

HE­LI­KOP­TER

Snabb och be­man­nad med möj­lig­het till di­rek­tin­gri­pan­den och ef­ter­föl­jan­de av gär­nings­män vid oli­ka brott. He­li­kop­tern har även en brotts pre­ven­tiv ef­fekt då den kan cir­ku­le­ra vid vis­sa ti­der och om­rå­den.

Dyr och hög bul­ler­ni­vå.

DRÖ­NA­RE (Obe­man­nad luft­bu­ren far­kost) - UAS (Un­man­ned Aircraft Sy­stem)

Tyst, smi­dig, por­ta­bel och re­la­tivt bil­lig som med för­del an­vänds vid spaning el­ler an­nan luft­bu­ren över­vak­ning där po­si­ti­tio­nen är fast.

Be­grän­sad driftstid, är obe­man­nad och krä­ver särskilda till­stånd. Ej op­ti­mal vid in­sat­ser el­ler ef­ter­föl­jan­de av miss­tänk­ta gär­nings­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.