Fi­ra Eu­roPri­de 2018 i Stock­holm!

Vi i Kista - - NYHETER -

Mel­lan 27 ju­li och 5 au­gusti är det Eu­ro på­går ak­ti­vi­te­ter. Bland an­nat om­vand­las Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern som van­ligt till Pri­de House och er­bju­der en mängd pro­gram­punk­ter, vis­sa bib­li­o­tek bju­der in till för­fat­tar­sam­tal och en in­ter­ak­tiv fo­to­mo­sa­ik kom­mer att ska­pas på an­tal plat­ser. ge­nom­förs vigs­lar i Stads­huspar­ken fre­dag 3 au­gusti 13.00–16.00. Och 4 au­gusti tå­gar Pri­de­pa­ra­den från Kungs­holmstorg till Ös­ter­malms IP (Eu­roPri­de Park).

An­mä­lan till vigs­lar är öp­pen fram till 11 ju­li: stock­holm.se/vigs­lar­pri­de.

stock­holm. se/eu­ro­pri­de2018 och eu­ro­pri­de2018.com/Stock­holm/.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.