Kis­ta SC ja­gar i top­pen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Det är ro­ligt att va­ra Kis­ta SC-spe­la­re i dag. Och kla­rar la­get sig hel­skin­nat ige­nom två stun­dan­de topp­mö­ten blir fot­bolls­hös­ten spän­nan­de. Se­nast blev det en 6–2-se­ger mot Sol­len­tu­na FK.

IFK Ös­terå­ker och Kis­ta SC har skaf­fat sig po­äng­mar­gi­nal till kon­kur­rent­la­gen i di­vi­sion 4 nor­ra. Att Ös­terå­ker skul­le faj­tas i ab­so­lu­ta top­pen var gi­vet på för­hand, la­get har ett par for­na all­svens­ka spe­la­re. Bland an­nat.

Kis­ta SC var på för­hand ett oskri­vet blad. In­te minst på grund av någ­ra me­del­måt­ti­ga sä­song­er, ny trä­narstab, ut­rens­ning av äld­re spe­la­re och ut­ta­lad sats­ning på unga spe­la­re.

– Det går bätt­re än vi trott, sä­ger trä­na­ren Se­basti­an Da­ka. En an­led­ning kan va­ra att vi va­rit kon­se­kven­ta i ar­be­tet med vår spe­lidé och hur vi vill age­ra de­fen­sivt. Tyd­lig­het har hjälpt. Se­dan har vi job­bat hårt med att kil­lar­na ska vi­sa varand­ra re­spekt och i förs­ta hand ar­be­ta för la­gets bäs­ta.

Se­nas­te mat­chen, mot Sol­len­tu­na FK, var ett förs­ta test på var KSC står i för­hål­lan­de till öv­ri­ga topp­lag. Sol­len­tu­na­la­get låg ock­så på öv­re ta­bell­hal­van in­för mat­chen.

Chans- och spel­mäs­sigt var det jämnt fram till att Ionut Da­ni­el Oprea bom­ba­de in 1–0 (25) på halv­vol­ley från straff­om­rå­des­lin­jen. Nio mi­nu­ter se­na­re gjor­de Izuchukwu May­or Of­for 2–0. Of­fors mål var lång­t­i­från li­ka snyggt som Opre­as, dock på­pass­ligt när han toff­la­de till bol­len pre­cis in­nan mål­vak­ten fick ner hän­der­na för att sko­pa upp den.

3–0 kom ti­digt i and­ra halvlek ge­nom i pa­us in­byt­te Di­zat Ab­drim. Där­ef­ter re­du­ce­ra­de gäs­ter­na och för ett ögon­blick blev det li­te stö­kigt i den an­nars så so­li­da back­lin­jen.

Oron för­svann med vack­ra 4–1. Ki­sta­la­get kom runt på hö­ger­kan­ten och en pass­ning nåd­de snett bak­åt till Adin Al­jo­vic. Med en sid­leds­drag­ning kom han mer centralt och fick med väns­ter­fo­ten till en ”Ar­jen Rob­ben-ba­nan” som böj­de runt mål­vak­ten och in i den­nes hög­ra bur­ga­vel.

– Snyggt. Och skönt, sä­ger Se­basti­an Da­ka.

Med det må­let var sa­ken klar. Al­jo­vic hann gö­ra sitt and­ra för kväl­len och Oli­ver Ba­le­ke­layi 6–1 in­nan SFK fast­ställ­de slut­re­sul­ta­tet.

I de när­mas­te två om­gång­ar­na ställs Kis­ta mot tred­je­pla­ce­ra­de Hal­lon­ber­gen (b) och le­dan­de Ös­terå­ker (h).

– Vi kan ta po­äng i bå­da, det är vår för­hopp­ning, sä­ger Kistaträ­na­ren. En vik­tig de­talj vi be­hö­ver job­ba bort är pe­ri­o­der av non­cha­lans som fun­nits i var­je match. Vi be­hö­ver bra fo­kus he­la ti­den.

Åt­ta vins­ter på tio mat­cher har Kis­ta, av­stån­det upp till Ös­terå­ker är två po­äng. Stan­nar po­ängav­stån­det på den ni­vån fram till som­marup­pe­hål­let har Kis­ta SC en spän­nan­de höst att se fram emot.

”En an­led­ning kan va­ra att vi va­rit kon­se­kven­ta i ar­be­tet med vår spe­lidé och hur vi vill age­ra de­fen­sivt.”

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

STJÄR­NA. Douglas Cor­reia Rod­ri­gues är emel­lanåt för boll­kär, men ska­par all­tid lä­gen för sig och lag­kam­ra­ter.

MÅL­SKYTT. Izuchukwu May­or Of­for gjor­de 2-0-må­let mot Sol­len­tu­na och ha­de nä­ra till le­en­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.