Nytt Med­bor­gar­kon­tor in­vigt

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son FOTO: JO­NAS CARLS­SON

PUBLIK. Många ha­de sam­lats på tor­get för att se in­vig­ning­en av det nya med­bor­gar­kon­to­ret.

I vå­ras be­slu­ta­des det om ett nytt med­bor­gar­kon­tor i Hus­by. I för­ra vec­kan in­vig­des verk­sam­he­ten med må­let att ser­vicen ska kom­ma när­ma­re med­bor­gar­na.

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om det nya med­bor­gar­kon­to­ret som öpp­nar på Ed­vard Gri­egs­gång­en 9.

Härs­ka­de t så små­ning­om även fin­nas öp­pen för­sko­la, för­äld­raråd­giv­ning och nå­gon for­ma v ung­doms­gårds verk­sam­het. Un­der­fre­da­gen var­de t hög­tid­lig in­vig­ning i so­len.

– Ser­vicen ska va­ra nä­ra med­bor­gar­na och vi gör det centralt här. Det här kom­mer gö­ra tor­get le­van­de, sä- ger El­vir Ka­zi­nic (S), stads­dels­nämnds ord­fö­ran­de.

Det var in­te ba­ra en in­vig­ning för med­bor­gar­kon­to­ret. På tor­get ska det ock­så så små­ning­om bli fle­ra sitt­plat­ser och od­ling av ät­ba­ra blom­mor. Det här är en del av pro­jek­tet le­van­de Stock­holm.

– Näs­ta vec­ka blir det mas­sor av blom­mor. Det blir en my­sig plats där man kan um­gås, me­nar El­vir Ka­zi­nic.

Med all verk­sam­het som ska­pas hop­pas El­vir Kaz­nic att det blir en trygg­hets­ska­pan­de åt­gärd. När all­ting är på plats kom­mer det för­mod­li­gen att ly­sa i nå­got föns­ter mel­lan kloc­kan 10 och 22.

– Jag har för­hopp­ning­ar om att det blir ett stort flö­de av män­ni­skor här, sä­ger han.

Un­der själ­va in­vig­ning­en höll fle­ra per­so­ner tal, bland an­nat Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnds ord­fö­ran­de El­vir Ka­zi­nic (S) och stads­dels­di­rek­tör Ulla Thorslund. Mu­sik­grup­pen Pa­ri­zad un­der­höll med världs­mu­sik från bland an­nat Af­gha­nis­tan, Mel­la­nöstern och Af­gha­nis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.