Tjä­nar du till­räck­ligt för en et­ta?

Unga kla­rar in­te ban­ker­nas krav – så här ser det ut i någ­ra av lä­nets kom­mu­ner

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

De fles­ta unga i Stock­holm har in­te till­räck­ligt hög lön för att ban­ken ska sä­ga ja till ett bo­stads­lån för en van­lig et­ta. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från SBAB. Här ser du hur myc­ket du mås­te tjä­na för att få kö­pa en bo­stad i Stock­holm, Bot­kyr­ka, Sol­na el­ler Tä­by.

SBAB har jäm­fört de ung­as me­de­lin­koms­ter med ban­ker­nas lönekrav för att få ett bo­stads­lån i Stock­holms oli­ka kom­mu­ner.

Och det vi­sar på sto­ra skill­na­der mel­lan vad vi tjä­nar och vad ban­ker­na be­gär för att god­kän­na kal­ky­ler­na.

För att ban­ker­na en­ligt dagens gäl­lan­de kre­ditreg­ler ska be­vil­ja lån för en ge­nom­snitt­lig et­ta på 30 kvadrat­me­ter i Stock­holm, för­ut- satt att det finns en kon­tan­tin­sats, krävs en må­nads­lön på minst 36 000 kro­nor, en­ligt SBAB:s be­räk­ning­ar.

Det kan stäl­las mot att me­de­lin­koms­ten bland unga i åld­rar­na 2529 i Stock­holm lig­ger på 21 515 kro­nor för män re­spek­ti­ve 19 133 för kvin­nor, en­ligt SCB:s sta­tistik­da­ta­bas.

Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB, är oro­ad över ut- veck­ling­en. Även om unga första­gångs­kö­pa­re lyc­kas spa­ra ihop till en kon­tan­tin­sats är dör­ren stängd för de fles­ta att få ett bo­stads­lån och ta sig in på bo­stads­mark­na­den på egen hand, me­nar hon.

– Det är ett fler­di­men­sio­nellt pro­blem att de unga in­te kom­mer in på bo­stads­mark­na­den, en egen bo­stad är ett steg på vägen mot att bli vux­en. Si­tu­a­tio­nen för de unga le­der till seg­re­ga­tion, där de som har tu­ren att ha för­äld­rar med eko­no­mis­ka re­sur­ser kan få hjälp. Öv­ri­ga står ut­an bå­de hjälp och egen bo­stad, sä­ger Clau­dia Wör­mann.

Hon hop­pas att kart­lägg­ning­en ska bli en väckar­kloc­ka för po­li­ti­ker­na att se över si­tu­a­tio­nen och att frå­gan pri­o­ri­te­ras.

– Vi be­hö­ver pra­ta om det här. Bran­schö­ver­skri­dan­de. Jag me­nar, vi har ju ve­tat om ett bra tag att 90-ta­lis­ter­na är många. Det är kons­tigt att det in­te skett mer, sä­ger hon.

Men det rå­der än­då vis­sa skill­na­der i lä­nets kom­mu­ner. I Bot­kyr­ka ex­em­pel­vis krävs 25 000 kro­nor i må­nads­lön för att få kö­pa mot­sva­ran­de lä­gen­het. Och i Tä­by är siff­ran 30 000. Sam­ti­digt mås­te du tjä­na 33 000 kro­nor i må­na­den för att kö­pa sam­ma bo­stad i Sol­na.

– Man får se det som en lång­sik­tig väg till dröm­bo­en­det, bör­ja nå­gon­stans läng­re ut och job­ba dig in om det är centralt du vill bo. Men även för­äl­dra­ge­ne­ra­tio­nen till de unga på­ver­kas ju. Om in­te de unga flyt­tar hem­i­från i tid kan in­te för­äld­rar­na an­pas­sa sitt bo­en­de ef­ter två el­ler en vux­en.

”En egen bo­stad är ett steg på vägen mot att bli vux­en. Si­tu­a­tio­nen för de unga le­der till seg­re­ga­tion, där de som har tu­ren att ha för­äld­rar med eko­no­mis­ka re­sur­ser kan få hjälp. Öv­ri­ga står ut­an bå­de hjälp och egen bo­stad.”

FOTO: MOSTPHOTOS

DYRT. Nya siff­ror från SBAB vi­sar att unga in­te tjä­nar det som krävs för att ban­ker­na ska be­vil­ja bo­stads­lån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.