Så kan ung­do­mar i Jär­va få ar­be­ten

Jär­va För­äld­raal­li­ans vill att unga som var­ken ar­be­tar el­ler stu­de­rar an­ställs i ett år hos kom­mu­nen. – Ung­do­mar­na är ut­an­för sy­ste­met, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­[email protected] di­rekt­press.se

Stads­de­lar­na gör re­dan fle­ra sa­ker för att unga ska få sys­sel­sätt­ning. Men Jär­va För­äld­raal­li­ans vill att unga ska få job­ba in­om kom­mu­nen i ett år.

Bland an­nat stads­de­lar­na Spånga-Tens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta samt Jobb­torg unga Kis­ta gör re­dan i dag sa­ker för att ung­do­mar ska kom­ma i jobb. Nu se­nast öpp­na­des en verk­sam­het i Rin­ke­by för att kom­ma i kon­takt med fler ung­do­mar som var­ken job­bar el­ler stu­de­rar.

I sam­band med med­bor­gar­di­a­lo­gen har Jär­va för­äld­raal­li­ans för­sökt lyf­ta frå­gan om unga hem­ma­sit­ta­re, allt­så de som var­ken job­bar el­ler stu­de­rar. För­äld­raal­li­an­sen vill att det vid­tas fler kon­kre­ta åt­gär­der för att få unga till stu­di­er el­ler ar­be­te. Själv fö­re­slår de att unga ska få bli an­ställ­ning i ett år hos kom­mu­nen.

– De skul­le kun­na stä­da, job­ba som bo­vär­dar in­om all­män­nyt­tan, in­om bar­noch äldre­omsor­gen el­ler sko­lan. Un­der ti­den kan en hand­le­da­re pra­ta med dem om de­ras fram­tid. De här ung­do­mar­na är ut­an­för sy­ste­met, man li­tar in­te på myn­dig­he­ter, sä­ger Mo­ha- med Ha­gi Fa­rah från Jär­va För­äld­raal­li­ans.

Po­äng­en med den års­långa an­ställ­ning­en är att ung­do­mar­na ska få en språng­brä­da in på ar­bets­mark­na­den el­ler till fort­sät­ta stu­di­er. En­ligt Jär­va För­äld­raal­li­ans ris­ke­rar hem­ma­sit­ta­re att bli re­kry­te­ra­de till kri­mi­nel­la grup­per om in­te li­vet får en vänd­ning. Åt­gär­den kan ock­så åter­upp­rät­ta för­tro­en­det mel­lan för­äld­rar, myn­dig­he­ter och ung­do­mar.

– Om vi lyc­kas i Rin­ke­by kan vi ex­por­te­ra det här till and­ra de­lar av lan­det. Det här är ett na­tio­nellt pro­blem, me­nar Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

En­ligt sta­dens för­valt­ning be­dri­ver man upp­sö­kan­de verk­sam­het för att hit­ta ung­do­mar­na. Det finns åt­gär­der på plats och det går att få möj­lig­het till sys­sel­sätt­ning via ex­em­pel­vis prak­tik om man vän­der sig till myn­dig­he­ter­na.

– Det gäl­ler sna­ra­re att få ung­do­mar­na att sö­ka sig dit, sä­ger Ab­di-nur Is­se, av­del­nings­chef In­di­vid och fa­milj på Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

Siff­ror från 2013 vi­sar att det en­bart i Tens­ta fanns 890 ung­do­mar som var­ken job­ba­de el­ler stu­de­ra­de, en­ligt Ab­di-nur is­se.

”Om vi lyc­kas i Rin­ke­by kan vi ex­por­te­ra det här till and­ra de­lar av lan­det. Det här är ett na­tio­nellt pro­blem.”

FOTO: MOSTPHOTOS

JOBB. – Unga skul­le kun­na stä­da, job­ba som bo­vär­dar in­om all­män­nyt­tan, in­om barn- och äldre­omsor­gen el­ler sko­lan, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FÖR­SLAG. Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah från Jär­va För­äld­raal­li­ans vill att ung­do­mar­na ska få job­ba in­om kom­mu­nen i ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.