Ett råd in­för lo­vet

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se Re­por­ter

För många ung­do­mar är det ef­ter­läng­ta­de som­mar­lo­vet änt­li­gen här. För många unga in­ne­bär det be­tyd­ligt mer fri­tid, fest och al­ko­hol än an­nars.

Ja, det kan va­ra job­bigt att hö­ra mål­brotts­rös­ter eka ne­re vid vatt­net i nå­gon spon­tan allsång el­ler se öl­bur­kar­na skrä­pa da­gen ef­ter nå­gon grill­fest.

Men vet ni? Det är rik­tigt jäk­la job­bigt att va­ra ung ock­så. Så job­bigt att många av oss till och med lyc­kats för­tränga hur det var.

Att vil­ja va­ra med på fes­ter – bå­de för att det kan va­ra kul, men ock­så för att slip­pa va­ra ut­an­för. Över­grepp, våld och hot – och räds­lan för allt det där, är var­dags­mat för vå­ra unga. An­tag­li­gen kän­ner de till de här äm­ne­na mer än vad du ens kan fö­re­stäl­la dig som för­äl­der el­ler lä­ra­re.

Så i stäl­let för att suc­ka över dagens ung­dom fö­re­slår jag att du gör nå­got mer kon­struk­tivt. Un­ge­fär vad som helst är bätt­re än att tju­ra.

Natt­vand­ra, lyss­na i stäl­let för att ba­ra pre­di­ka för ung­do­mar­na el­ler kol­la lä­get med ung­do­men som står på osta­di­ga ben och vän­tar på bus­sen.

För om du verk­li­gen drar dig till min­nes – hur många suc­ka­de in­te åt ”dagens ung­dom” när du själv var där?

Kol­la lä­get med ung­do­men som står på osta­di­ga ben och vän­tar på bus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.