Mo­de­ra­ter­nas svar

Vi i Kista - - NYHETER -

Benjamin Dousa (M), vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­byKis­ta stads­dels­nämnd:

KA­HIN Ahmeds kom­men­tar får stå för ho­nom. Vår po­li­tik grun­dar sig in­te i en­skil­da opi­ni­ons mät­ning­ar el­ler var and­ra par­ti­er står ut­an hur sam­häl­let ser ut och vil­ka vär­de­ring­ar vi har. Ex­em­pel­vis mi­gra­tions­po­li­ti­ken la­des om ef­tersom in­vand­ring­en till Sve­ri­ge för­änd­ra­des och blev hi­sto­riskt hög, in­te för att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na tyck­te det”. ”Vad gäl­ler et­nisk re­pre­sen­ta­tion tyc­ker jag att man ska gå på kom­pe­tens, in­te hud­färg el­ler ur­sprung. Vi har re­pre­sen­tan­ter som är föd­da i många oli­ka de­lar av värl­den, men de sit­ter där de sit­ter för att de sli­ter hårt och är kom­pe­ten­ta. Det vik­ti­gas­te är in­te var­i­från man kom­mer ut­an vart man är på väg.’’

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.