MÅN­DAG 25/6

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Spe­la teater i som­mar?

Vi sö­ker dig 8–15 år som är te­a­ter­in­tres­se­rad. Mittiprick­te­a­tern spe­lar Pe­ter Pan och Pi­ra­ter­na i ju­li vid Hus­by Gård. Vi övar: 25–29 ju­ni kl 13.00–15.30, sen spe­lar vi fö­re­ställ­ning­ar kl 17.00 mån­dag–fredag 2–13 ju­li. Väl­kom­men på in­for­ma­tions­mö­te. När: In­for­ma­tions­mö­te mån­dag 25 ju­ni kl 13.00. Var: Hus­by Gård. In­for­ma­tion: 08-15 33 12, in­[email protected]­te­a­tern.se

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn- och hör­sel­ned­sätt­ning. Kis­ta bib­li­o­tek, Kis­ta gal­le­ria, mån­dag den 25/6 kl 13.00–14.00. Art camp på Hus­by gård För dig 9–12 år och från 13 år. Pro­va på och lär dig ke­ra­mik, må­le­ri, ba­tik, gra­fik, scre­en­tryck och and­ra ro­li­ga konst­for­mer. Lät­ta­re lunch till al­la. Drop-in, ba­ra att kom­ma! När: Var­da­gar 11–29 ju­ni, för 9–12 år kl 11.00– 12.30, från 13 år kl. 13.00– 15.00, ge­men­sam lunch 12.30–13.00 Var: Verk­stä­der­na på Hus­by Gård. In­for­ma­tion: 08-751 11 88, hus­by­gard.nu

Fol­kets Hus­by som­mar­verk­stad

Hand­ar­be­te och pys­sel i Fol­kets Hus­bys drop-in verk­stad ute på tor­get. Kom och um­gås, fi­ka, lyss­na på mu­sik och ar­be­ta med färg och form för he­la fa­mil­jen. När: Ons­dag–fredag kl 13.00– 16.00 (27/6–3/8). Var: Fol­kets Hus­bys ute­plats, Hus­by torg. In­for­ma­tion: 070-291 56 42, fol­kets­hus­by.se

Ver­dan­dis som­mar

Dag­li­ga ut­flyk­ter till bad, fis­ke, bow­ling, och an­nat kul. Vid ut­flykt till bad ut­an för­äl­der, ska barn va­ra minst 10 år och sim­kun­ni­ga. När: 11 ju­ni–6 ju­li och 23 ju­li–17 au­gusti, var­da­gar kl. 10.00– 17.00. Ef­ter­mid­dags- och kvälls­ak­ti­vi­te­ter är i Ver­dan­di Tenstas lo­ka­ler. In­for­ma­tion: ver­dan­[email protected], Stig 073-960 52 59. Ver­dan­di-Tens­ta/Rin­ke­by Ver­dan­disthlm Pris: Ut­flyk­ter 10–20 kr/dag. Tens­ta: Sam­ling kl 10.00 Ver­dan­dis lo­kal Gul­linge­plan 52. Rin­ke­by: Sam­ling kl 10.00 vid Ver­dan­dis lo­kal Stor­by­plan 31. Tens­ta & Rin­ke­by: Ung­doms­ak­ti­vi­te­ter­na sam­ling kl 14.00 vid Ver­dan­dis lo­kal Hu­singe­plan 18 i Tens­ta. In­for­ma­tion: 076-252 18 45.

Som­mar­chill på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Var­je tis­dag och tors­dag un­der som­ma­ren har Rin­ke­by bib­li­o­tek ak­ti­vi­te­ter för dig som är 7–12 år: allt från pys­sel till bok­fi­ka el­ler film­vis­ning. Ing­en för­an­mä­lan.

Frys­hu­set i Hus­by i som­mar

För dig 13–20 år. Kur­ser i afro­be­at, dan­ce­hall, hip hop­batt­le och DJ för bå­de ny­bör­ja­re och va­na. Parkour, VM­mat­cher, grill, täv­ling­ar, tje­joch kill­fo­rum. Fotboll, bas­ket, bum­per­ball och myc­ket mer. När: Öp­pet ef­ter­mid­da­gar och kväl­lar he­la som­ma­ren Var: Frys­hu­set i Hus­by, Lo­fo­ten­ga­tan 32–34. In­for­ma­tion: frys­hu­set.se, @frys­hu­se­ti­hus­by Dag­lä­ger med Spånga bys 4H-gård Vi tar hand om går­dens djur, pyss­lar, le­ker, gör ut­flyk­ter och gör an­nat som hör lä­ger till. När: Vec­ka 24–26 med häst­in­rikt­ning, vec­ka 27 med djur­in­rikt­ning. Var: Spånga by 4H-gård. An­mä­lan: 076592 08 38, spang­a­bys4h.se Pris: 500–1 500 kr.

Dags­ut­flykt till skär­går­den

Vi åker buss till­sam­mans från Kis­ta cent­rum. Al­la barn och ung­do­mar får pro­va-på klätt­ring, ba­da, fis­ke, seg­la, padd­la ka­not och an­nat kul som hör som­ma­ren till. När: 25 ju­ni. An­mä­lan: akal­la­[email protected] hot­mail.com. In­for­ma­tion: kista­sc.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.