MER Seluah Al­saa­ti

Vi i Kista - - NYHETER -

OM att va­ra rap­pa­re: ”Jag var helt fresh när jag var 30 år, jag tänk­te att det skul­le va­ra coolt att va­ra rap­pa­re och i bör­jan sa mi­na vän­ner att jag in­te ens kun­de hål­la tak­ten. Men när jag lagt mi­na barn satt jag i kö­ket och lyss­na­de på be­ats och skrev tex­ter”.

OM fram­ti­den för fö­re­ställ­ning­en ”In­te din ba­by”: Den kom­mer att spe­las den 18 ju­li kloc­kan 18.00 i Galär­par­ken på Djur­går­den”.

OM jobbet på ABF Stock­holm: ”Det är un­der­bart att job­ba med för­e­nings­li­vet. Det finns så många här ute som vill för­änd­ra sa­ker. Det jag får se var­je dag är folk som vill för­änd­ra sin ort”.

OM det ro­li­gas­te hon gjort: ”Det är det jag gör på ABF Stock­holm nu”. ing­en som sa ”bra Seluah”, för­u­tom mi­na när­mas­te vän­ner. Det vi­sar hur vårt sam­häl­le ser ut. Vi be­hö­ver bli bätt­re på att be­kräf­ta varand­ra ut­an pre­sta­tion.

Även om hon har kvar en del av ut­matt­ning­en vill hon än­då hit­ta sam­ma gnis­ta som ti­di­ga­re.

– Jag hop­pas att jag nå­gon gång kan kom­ma till­ba­ka på sam­ma ni­vå. Men jag är tvek­sam till om min kropp kla­rar av det en gång till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.