Så vill KD vin­na rös­ter i va­let

In­för va­let träf­far vi al­la första­namn i par­ti­er­na som vill vin­na mak­ten i Stock­holm. Det här är Erik Slott­ners och Krist­de­mo­kra­ter­nas främs­ta mål ef­ter va­let.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Det är ti­dig mor­gon mån­da­gen den 19 sep­tem­ber 1988. Den då åt­ta­å­ri­ge Erik Slott­ner har just vak­nat och hans förs­ta tan­ke är: ”Hur gick det i va­let i går?”

– Jag var ti­digt väl­digt ny­fi­ken och följ­de de­bat­ter­na i tv re­dan som li­ten, be­rät­tar han när vi ses i Stads­hu­set när­ma­re tret­tio år se­na­re.

Un­der upp­väx­ten var pap­pan ak­tiv mo­de­rat, vil­ket bi­drog till att po­li­ti­ken stän­digt var när­va­ran­de hem­ma i Kal­mar. Själv val­de han re­dan som åt­ta­å­ring att ti­tu­le­ra sig mil­jö­par­tist. Den po­li­tis­ka re­san gick se­dan vi­da­re till yt­ter­li­ga­re par­ti­er in­nan han som tret­ton­å­ring lan­da­de i krist­de­mo­kra­tis­ka ung­doms­för­bun­det.

– Jag har all­tid haft ett stort so­ci­alt en­ga­ge­mang och när vi var ut­om­lands minns jag hur på­ver­kad jag blev av att se folk tig­ga. Sam­ti­digt tyck­te jag det var vik­tigt med val­fri­he­ten. Jag hör­de par­ti­le­da­ren Alf Svens­son i en de­batt och gil­la­de hur han kom­bi­ne­ra­de hjär­ta och hjär­na, vär­me och för­nuft, minns han.

Ef­ter va­let 2018 hop­pas han på en roll som bor­gar­råd, men har svårt att sä­ga vil­ken av tit­lar­na som står högst upp på öns­ke­lis­tan.

– Stads­bygg­nads­frå­gor är vik­ti­ga för mig, men jag in­ser att kon­kur­ren­sen om just den pos­ten är väl­digt hård. Men in­teg­ra­tion, trygg­het el­ler äldre­frå­gor vo­re in­tres­sant att job­ba med.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen, ut­ö­ver skat­ten?

– Vi vill att sta­den säl­jer av mer av sin mark för att kun­na byg­ga bo­stä­der och ar­bets­plat­ser. Men det är ock­så vik­tigt att po­äng­te­ra att skat­tein­täk­ter­na kan öka ut­an att skat­te­sat­sen höjs, ge­nom att fler kom­mer i ar­be­te och till­väx­ten ökar.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– Ge­nom att byg­ga klas­sisk stad även ut­an­för tul­lar­na. Mer slut­na kvar­ter, färg­gla­da hus med slut­tan­de tak, le­van­de bot­ten­vå­ning­ar och pri­va­ta in­ner­går­dar. Det kom­mer fin­nas ett tak för hur myc­ket vi kan byg­ga, men fort­fa­ran­de ökar be­folk­ning­en och må­let om att byg­ga 140 000 lä­gen­he­ter in­nan 2030 står fast. Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Vik­ti­gast är att fler kom­mer i ar­be­te. Vi vill in­fö­ra ser­vice­as­si­sten­ter som ut­för upp­gif­ter som in­te krä­ver ut­bild­ning in­om till ex­em­pel sko­la och vård. Jobb med läg­re be­talt men som än­då ger mer än bi­drag. Vi vill ock­så se bätt­re sam­ar­be­te mel­lan ar­bets­för­med­ling­en och nä­rings­li­vet samt en ut­byggd yr­kes­ut­bild­ning.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Störs­ta pro­ble­met är att an­de­len be­hö­ri­ga till gym­na­si­et fort­sät­ter mins­ka. Myc­ket hand­lar om ord­nings­pro­blem i klass­rum­met. Vi av­sät­ter 10 mil­jo­ner i vår bud­get på le­dar­skaps­ut­veck­ling för lä­ra­re och rek­to­rer där en del av peng­ar­na kan an­vän­das till ar­bets­ro i klass­rum­met.

Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na?

– Vi be­hö­ver stäl­la om så att fler åker kol­lek­tivt, cyklar el­ler pro­me­ne­rar. Men vi vill även se en ut­bygg­nad av väg­tra­fi­ken och byg­ga öst­lig för­bin­del­se. Vi kan in­te ba­ra sväl­ta ut bil­tra­fi­ken ut­an mås­te in­se att bi­len kom­mer att be­hö­vas i fram­ti­den.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi tyc­ker att al­la över 85 ska ha rätt till äldre­bo­en­de om de så öns­kar. I dag får allt­för många av­slag på sin an­sö­kan. Vi vill ock­så se ge­ne­rö­sa­re bi­stånds­be­döm­ning in­om hem­tjäns­ten, för­enk­la bi­stånds­be­döm­ning­ar­na och byg­ga ut se­ni­or­bo­en­den.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

– Det är in­te vem som äger som är det vik­ti­ga ut­an kva­li­te­ten. KD har ing­en åiskt om hur många pro­cent som ska va­ra fri­ståen­de re­spek­ti­ve kom­mu­nal så frå­gan är svår att sva­ra på. Den som kan dri­va den bäs­ta verk­sam­he­ten för en gi­ven sum­ma ska få upp­dra­get. KD är star­ka an­häng­a­re av val­fri­het och kon­kur­rens mel­lan oli­ka drifts­for­mer.

Vi be­hö­ver stäl­la om så att fler åker kol­lek­tivt, cyklar el­ler pro­me­ne­rar. Men vi vill även se en ut­bygg­nad av väg­tra­fi­ken och byg­ga öst­lig för­bin­del­se. Vi kan in­te ba­ra sväl­ta ut bil­tra­fi­ken.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PERSONLIG SAK. ”Pors­lins­hu­sen sym­bo­li­se­rar stads­bygg­nads­po­li­ti­ken och vi­sar hur jag tyc­ker man bor­de byg­ga. Det är två hol­länds­ka hus med hög­res­ta tak, fin föns­ter­sätt­ning och li­te upp­höjd bot­ten­vå­ning där vi kan ana en le­van­de ak­ti­vi­tet i form av kom­mer­si­ell verk­sam­het, för­sko­la el­ler kon­tor. Det är verk­li­gen en kon­trast mot hur man byg­ger nya hus i dag.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.