MELODY KÄM­PAR MOT FÖRDOMAR

Melody Fars­hin käm­par mot fördomar och ra­sism

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Hus­by­bon Melody Fars­hin är känd för sitt sam­hälls­en­ga­ge­mang. Det är nå­got som följt med hen­ne än­da se­dan ti­di­ga år. Då såg hon skill­na­der­na mel­lan in­ners­tan och för­or­ten.

Melody Fars­hin be­skri­ver den själv som ”går­den bakom ber­get”, en gård som lig­ger i när­he­ten av Hus­by cent­rum. Här spen­de­ra­de hon en stor tid av barn­do­men.

– Jag är upp­vux­en här i när­he­ten. Det har in­te änd­rats myc­ket sen dess. Det blir li­te no­stal­giskt. Man var ute och lek­te här he­la ti­den. Jag lär­de kän­na många av mi­na bäs­ta vän­ner här.

Hon har va­rit Hus­by tro­gen än­da se­dan dess och bor fort­fa­ran­de kvar här. Melody minns när hon för en stund fick by­ta till en sko­la i in­ners­tan.

– Mi­na för­äld­rar ha­de pre­cis kom­mit till Sve­ri­ge och viss­te in­te hur de skul­le gö­ra för att jag skul­le lä­ra mig bra svens­ka. Nå­gon på Öpp­na ka­na­len sa att ”i Hus­by får al­la bryt­ning”. Nu i ef­ter­hand har farsan er­känt att det var ett jät­te­då­ligt be- slut att pla­ce­ra mig där. Det blev mitt förs­ta mö­te med ra­sism, från fram­förallt lä­ra­re och från för­äld­rar.

– Jag märk­te ock­så seg­re­ga­tio­nen och kon­tras­ten på sko­lan här och där. De låg minst två läsår fram i kurs­pla­nen i stan och sat­te en all­de­les för låg ni­vå här.

Re­dan då la­de hon mär­ke till hur sam­häl­let kun­de se ut och sam­hälls­en­ga­ge­mang­et är nå­got hon har bu­rit med sig i he­la li­vet. Hon skri­ver re­gel­bun­det krö­ni­kor för den­na tid­ning.

– Jag är jät­te­rörd och tack­sam över att jag fått skri­va för mitt om­rå­de så länge. Jag för­sö­ker all­tid skri­va en text som är re­la­te­rad till al­la i om­rå­det på ett språk som känns na­tur­ligt. Syf­tet är att tex­ter­na ska va­ra li­ka av­slapp­na­de som att man pra­tar vid en bänk och be­ly­sa sa­ker ur ett per­spek­tiv som kanske in­te har kom­mit till fram.

Sam­hälls­in­tres­set har Melody Fars­hin ock­så ta­git med sig i sin ti­o­å­ri­ga kar­riär in­om ståupp­ko­mik.

– Själ­va standu­pen är född ge­nom en pro­test. Det är ett sätt att pra­ta ocen­su­re­rat. Jag skul­le sä­ga att min ex­istens är po­li­tisk, så väl­digt myc­ket av det jag gör på scen är sa­tir.

Hon hym­lar in­te med or­den när hon be­skri­ver hur det är att ta sig fram som kvin­na i bran­schen.

– Det är ingen­ting jag skul­le re­kom­men­de­ra till min värs­ta fi­en­de. Standup är väl­digt för­knip­pat med man­lig­het och kvin­nor får bran­ta upp­förs­bac­kar.

Det har in­te bli­vit bätt­re med åren.

– Det pra­tas in­om bran­schen om att man vill ha fram fler kvin­nor. Men de bo­kas in­te. Det finns så många bra un­der­ground­kvin­nor. Kan du näm­na nå­gon som bor­de lyf­tas fram mer?

– Evelyn Mok är jät­te­duk­tig och för­tjä­nar så myc­ket mer upp­märk­sam­het.

Pre­cis som den där förs­ta upp­le­vel­sen av ra­sism vid skol­by­tet är fördomar nå­got som hon of­ta stö­ter på i sitt yr­ke på grund av sitt ut­se­en­de.

– När man är bo­kad som en över­rask­ning på nå­gon fir­ma­fest tror dom of­tast att jag är mag­dan­sös el­ler kaf­fe­vär­din­na

Hon kan ock­så stö­ta på fördomar bland publi­ken när hon har ge­nom­fört ett gig.

– Jag är kvin­na och mus­lim. Det finns sä­kert de i min publik som är emot min ex­istens, men jag har ett an­svar att få dem att skrat­ta. Folk har kom­mit fram ef­teråt och sagt att ”jag viss­te in­te att ni mus­lims­ka kvin­nor fick pra­ta så här el­ler va­ra ute så här sent”. Blir du pro­vo­ce­rad av att nå­gon haft de åsik­ter­na el­ler kän­ner du att du gått ett förs­ta steg i att nå fram till nå­gon?

– Jag kan bli ir­ri­te­rad och för­sö­ker ta den dis­kus­sio­nen de gång­er jag or­kar.

Men om vi tar själ­va yr­ket, när kän­ner du att ”det där var ro­ligt”?

– Min störs­ta pas­sion är im­pro­vi­sa­tion. Jag äls­kar att gö­ra just den da­gen unik när jag står på scen. När jag fått publi­ken att vi­ka sig av skratt, då kän­ner jag mig mest nöjd. Im­pro­vi­sa­tion är den svå­ras­te de­len av stand up, det är väl­digt lätt att tab­ba sig.

FO­TO: JONAS CARLSSON

EN­GA­GE­MANG. Melody Fars­hin har haft ett in­tres­se för sam­hälls­frå­gor un­der en stor del av sitt liv.

FO­TO: JONAS CARLSSON

STÅUPP. Melody Fars­hin bör­ja­de med att ro­as­ta si­na vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.