Som­mar i Spånga-Kis­ta för­sam­ling 2018

Vi i Kista - - KRÖNIKA - Www.svenska­kyr­kan.se/spånga-kis­ta

Kis­ta öp­pen som­mar­kyr­ka med lunch­mu­sik

Öp­pet mån­dag och ons­dag kl. 9.00–15.00, fre­dag kl. 9.00-14.00. På kyrk­tor­get finns möj­lig­het att kö­pa en kopp kaf­fe och lä­sa dags­tid­ning. Sön­dag kl. 11.00 hög­mäs­sa. Ons­dag 25 ju­li 12.00 Lunch­mu­sik, ”Klas­siskt och jazz”. Oleg Do­nets, kla­ri­nett och sax­o­fon och Non­na Shi­lo-Svens­son, pi­a­no. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Ons­dag 8 au­gusti 12.00 Lunch­mu­sik. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Ons­dag 22 au­gusti 12.00 Lunch­mu­sik. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Sön­dag 26 au­gusti 16.00 Sen­som­mar­kon­sert med Sil­ver­dalskö­ren. Di­ri­gent Ma­rie Sö­der­berg.

Som­ma­rens Bon­ni­er Hoops på Kis­ta torg. Spånga-Kis­ta för­sam­ling är med!

Tors­dag den 2 au­gusti kl. 13.00-15.00 finns vi på Kis­ta torg till­sam­mans med Kis­ta mos­ké för att spe­la en match mot varand­ra. Vi kal­lar den ”Batt­le of be­leifs”. Kom och se oss käm­pa kring kor­gen! Vi kom­mer ock­så att hit­ta på myc­ket an­nat skoj. Du kan till ex­em­pel klä dig i re­li­giö­sa klä­der och ta en sel­fie. Bas­ket­pla­nen lig­ger pre­cis ut­an­för kyr­kan på Kis­ta torg. Bon­ni­er Hoops hål­ler på till den 8 au­gusti.

Akal­la kyr­kas träd­gård med som­mar­café

Som­mar­café­et har öp­pet till och med den 27 ju­li mån­dag – fre­dag kl. 10.00-15.00. Tis­da­gar & tors­da­gar kl 12.00 har vi stil­la stund. Se­cond­hand­bu­ti­ken är öp­pen på tis­da­gar 10.00-15.30. Svens­ka för ny­bör­ja­re mån­dag-fre­dag 10-13.30.

Öp­pet­ti­der Spånga kyr­ka

Tis­dag, ons­dag, fre­dag 13.00-16.00, tors­da­gar 13.00-19.00. Sön­da­gar 11.00 Hög­mäs­sa med ef­ter­föl­jan­de kyrk­kaf­fe.

Som­mar­café i Spånga präst­gård

Som­mar­café­et har öp­pet till den 17 au­gusti mån­dag – fre­dag kl. 10.00-15.00. I café­et ar­be­tar som­mar­job­ban­de ung­do­mar. Vi er­bju­der hem­ba­kat, krav­märkt & rätt­vi­se­märkt. Pro­gram­punk­ter: Vis­ning av kyr­kan kl. 14.00 den 24 ju­li

samt 7 och 21 au­gusti. Hant­verkscafé på tis­da­gar kl. 12.00–

14.30. Lek och pys­sel för barn var­je dag. ”Di­na röt­ter i kyr­kans hägn”. In­spi­ra­tions­före­drag om släkt­forsk­ning med Le­na Mår­ten­son Ting­stam den 9 au­gusti kl. 13.oo-15.00. ym­nas­tik med Sou­ad, mån­dag-ons­dag

kl. 10.00-11.00. Vi rör på oss i lugn takt. Som­mar­kvälls­mu­sik var­je tors­dag kl.

18.00 till och med den 26 ju­li. Vis­ning av Spånga kyr­ka Följ med ge­nom histo­ri­en på en vis­ning av vår vack­ra kyr­ka. Vi träf­fas ut­an­för en­trén tis­dag 24 ju­li, 7 och 21 au­gusti kl. 14.00. Vis­ning­en är kost­nads­fri.

Som­mar­kvälls­mu­sik i Spånga kyr­ka

Tors­dag 19 ju­li 18.00 ”Må­la mig i ak­va­rell” med So­fia Ull­man, sång och pi­a­no och Has­se Eriks­son, kontra­bas. Tors­dag 26 ju­li 18.00 En­semb­le Mé­le­ro bju­der på ba­rock­mu­sik kom­po­ne­rad för vi­o­lin, vi­o­la da gam­ba och cem­ba­lo. Han­na Wiklund, Leif Hen­rik­son och Caj­sa Trep­te är spei­ca­li­se­ra­de på ba­rock­mu­sik och spe­lar i den­na kon­sert någ­ra av si­na fa­vo­rit­styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.