Vi i Kista - - STOCKHOLMS VALET 2018 - Pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se FOTO: LINDA GREN

ag vill sit­ta kvar och fort­sät­ta dri­va en fe­mi­nis­tisk po­li­tik. Det är mitt ab­so­lu­ta mål ef­ter va­let i höst.” Or­den kom­mer från Anna Ran­ta­la Bon­ni­er, ut­bil­dad so­ci­o­nom och grupple­da­re för Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv i Stock­holm se­dan 2016. Hon blev med­lem i par­ti­et 2006, men det fe­mi­nis­tis­ka upp­vak­nan­det kom långt ti­di­ga­re.

– Ge­nom att växa upp som tjej in­såg jag snart att det in­te är sam­ma vill­kor för mig som för kil­lar­na. Kvin­nor har läg­re lön än män, tje­jer som blir ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp blir in­te trod­da och så vi­da­re. Det var så­dant jag upp­täck­te i ton­å­ren och som blev mitt fe­mi­nis­tis­ka upp­vak­nan­de, sä­ger hon då vi träf­fas i Stads­hu­set.

Då hon blic­kar till­ba­ka på de fy­ra åren som par­ti­et in­gått i den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad finns det myc­ket hon är stolt över.

– Vi har på­ver­kat jät­te­myc­ket. Bland an­nat har vi ta­git frå­gan om våld in i po­li­ti­kens cent­rum och bland det förs­ta vi gjor­de var att tre­dubb­la stö­det till kvin­no­jou­rer­na i Stock­holm, sä­ger hon och tilläg­ger att trygg­hets­de­bat­ten of­tast fo­ku­se­rar på våld i det of­fent­li­ga rum­met.

– Det är jät­te­vik­tigt, men den otryg­gas­te plat­sen för kvin­nor är fort­fa­ran­de i hem­met.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na ut­ö­ver skat­ten?

– Skat­ten är den sto­ra in­täk­ten och vi vill till ex­em­pel in­te säl­ja ut all­män­nyt­tan, som al­li­an­sen går till val på. Dä­re­mot kan man tit­ta på att mins­ka kost­na­der. Vi vill till ex­em­pel in­te ha OS och vill in­te hel­ler se dy­ra pre­stige­pro­jekt el­ler re­no­ve­ring­ar som drar i väg.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– Vi be­hö­ver byg­ga fler hy­res­rät­ter som folk har råd att bo i. Se­dan är det jät­te­bra att vi har fre­da­de par­ker och grön­om­rå- den. Vi har till ex­em­pel ny­li­gen in­rät­tat Rågs­veds na­tur­re­ser­vat.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Det hand­lar bland an­nat om att stöt­ta en­sam­stå­en­de för­äld­rar. Där­för har vi ett för­slag på kom­mu­na­la barn­vak­ter som ska hjäl­pa en­sam­stå­en­de för­äld­rar som har svårt att få det att gå ihop bå­de prak­tiskt och eko­no­miskt.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Det störs­ta pro­ble­met är skol­segre­ga­tio­nen. Vi vill änd­ra upp­tag­nings­om­rå­de­na i Stock­holm för att få mer blan­da­de klas­ser. Skol- och bo­stads­segre­ga­tio­nen hör ihop, så om man ri­tar om upp­tag­nings­om­rå­de­na får man mer blan­da­de klas­ser. Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na? – Vi be­hö­ver gö­ra det enkla­re för gång­tra­fi­kan­ter, kol­lek­tiv­tra­fik och cy­klis­ter. Om vi byg­ger för bi­len kom­mer bi­lis­men ba­ra att öka.

Hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi har bland an­nat gjort sats­ning­ar när det gäl­ler hem­lös­het och våld i nä­ra re­la­tio­ner när det hand­lar om äld­re. Se­dan har Stock­holm även an­sökt om att bli för­valt­nings­om­rå­de för ur­sprungs­språ­ken sa­mis­ka och meän­ki­e­li och där in­går även rätt till äldre­omsorg på sitt eget språk.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg?

– Det finns ic­ke vinst­dri­van­de fö­re­tag som dri­ver äldre­omsorg och har sär­skil­da kom­pe­ten­ser in­om till ex­em­pel språk el­ler hb­tq. Det tyc­ker vi är bra, men det är vik­tigt att al­la stads­de­lar har kom­mu­na­la al­ter­na­tiv.

Pa­trik Wirén Ål­der: 34 år (fyl­ler 35 i au­gusti). Bor: Mid­som­mar­kran­sen. Fa­milj: Man och två barn, snart 4 och 1 år. Lön från Stock­holms stad: 21 396 kr/mån sär­skilt ar­vo­de. Får även års-/sam­man­trä­desar­vo­de för: er­sät­ta­re kom­mun­full­mäk­ti­ge, le­da­mot so­ci­al­nämn­den samt le­da­mot so­ci­al­nämn­dens or­ga­ni­sa­tions- och för­e­nings­ut­skott.

Menskopp. ”Vi vill gö­ra en sats­ning på gra­tis mens­skydd i sko­lan, i kom­bi­na­tion med att öka kun­ska­pen om sex­u­ell och re­pro­duk­tiv häl­sa. Det tror jag verk­li­gen kom­mer att öka sam­ta­let kring tje­jers krop­par och mins­ka skam­men. En del tje­jer stan­nar fak­tiskt hem­ma från sko­lan för att de har mens och al­la har in­te kun­skap om var­för man har mens el­ler vart man vän­der sig med mens­smär­tor. I Stock­holm har vi ock­så många ny­an­län­da från län­der där man kanske in­te har sex­u­al­un­der­vis­ning. Det är en frå­ga om jäm­ställd­het och jäm­lik­het. HURSKULLE KOMMUNALSKATTEN FÖR­ÄND­RAS OM FE­MI­NIS­TISKT INI­TI­A­TIV FICK BESTÄMMA? Vi vill om­för­de­la vå­ra skatte­me­del tiså att mer re­sur­ser går till de som di­ga­re fått för li­te. Ge­nom att bör­ja går såg räk­na på vart Stock­holms skat­te­peng­ar än till flic­kor vi att mer gick till poj­kar och män att för­änd­ra. och kvin­nor. Det har vi ar­be­tat för och in­te Vi be­hö­ver ar­be­ta med om­för­del­ning ock­så att ba­ra en höjd skat­te­sats. Men vi ser vi har en ut­Stock­hol­mar­na le­ver läng­re och att att veck­ling som gör att fär­re på sikt kom­mer kun­na sä­ker­be­hö­va för­sör­ja fler. Då be­hö­ver vi och äl­dre­stäl­la kva­li­te­ten i bå­de barnom­sorg vi att det om­sorg och av den an­led­ning­en tror kan bli nöd­vän­digt att hö­ja skat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.