MER Moo­sa As­sal om ...

Vi i Kista - - 5 -

■ ATT som 33-åring va­ra en re­la­tivt ung fö­re­lä­sa­re om islam : Jag pop­pa­de upp från de ung­as eg­na led. Många blev väl­digt gla­da”.

■ ATT job­ba med ung­do­mar som fri­tids­le­da­re: Det är kul att job­ba med ung­do­mar och se dem ut­veck­las. Vi äld­re har en plikt att väg­vi­sa bort de unga från kri­mi­na­li­tet och dro­ger”.

■ SIN tro på Gud: ”Jag tror 1000 pro­cent”.

■ ATT folk kan få fel bild av ho­nom när det skri­vits nå­got på in­ter­net: ”Om du har en frå­ga om mig, frå­ga mig. Folk vill sät­ta en eti­kett på män­ni­skor”.

■ SIN roll som fö­re­lä­sa­re: ”Mesta­dels råd om islam. Det kan hand­la om vad som bry­ter fas­tan och vad som in­te bry­ter fas­tan. Råd och pro­blem­lös­ning. Jag pra­tar ock­så om per­son­lig ut­veck­ling och psy­kisk ohäl­sa. Jag blir li­te som en ku­ra­tor, fast för mus­li­mer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.