För­e­ning­ar­na och fram­ti­den

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Vad är För­e­nings­sam? Be­hövs För­e­nings­sam? (Nor­ra Jär­va För­e­ning­ars Sa­m­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion). Jag vet in­te läng­re. In i det sista har jag sva­rat: ”Det är en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för al­la de­mo­kra­tis­ka för­e­ning­ar på Nor­ra Jär­va. Vår syn­li­ga upp­gift är att var­je år ar­ran­ge­ra en ”För­e­ning­ar­nas dag. Al­la kan vi­sa si­na pro­gram och loc­ka fler.”

Men hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na kom­mer in­te. Så – är det åter dags för frå­gan om vi ska läg­ga ner För­e­nings­sam?

På 70-ta­let ha­de För­e­nings­sam myc­ket att gö­ra. Vi ha­de då ock­så go­da re­sur­ser: lo­ka­ler och per­so­nal. Sär­skilt lyc­kad blev För­e­ning­ar­nas dag i Kis­ta Cent­rum (nu­va­ran­de Gal­le­ri­an) då man kun­de se allt från poj­kar­nas ping­is och Jär­va Gil­les folk­dansupp­trä­dan­de till te­a­ter- och mu­sik­för­e­ning­ar­nas ut­bud.

Vi fick ald­rig mer den chan­sen att ut­nytt­ja Kis­ta cent­rum. Vi stör­de af­färs­verk­sam­he­ten, sa man.

Med åren blek­na­de verk­sam­he­ten. Folk – och där­med of­ta sty­rel­ser– för­svann här­i­från. Tren­der för­svann och det kom inga svar på en­kä­ter­na. Fö­ren- ings­sam skul­le nu va­ra en ”tan­kes­med­ja” och av­vak­ta.

Ef­ter fy­ra års tyst­nad kal­la­de man till års­mö­te för att till slut läg­ga ner För­e­nings­sam en­ligt stad­gar­na. Så blev det in­te! En av de när­va­ran­de tyck­te att vi in­te skul­le läg­ga ner för­e­ning­en ut­an vi­sa det som är bra i sam­häl­let. Det var Ove Eriksson, eldsjä­len num­mer ett, verk­sam i Akalla by och Hus­by ishall. Han fick för­sam­ling­en med sig och val­des till ord­fö­ran­de. Det var i ja­nu­a­ri 2013.

För­e­nings­sam finns allt­så, men vi­sar in­te upp sig som förr. Man är se­dan ett par år fullt upp­tag­na med att ta emot ny­an­län­da ung­do­mar – bå­de poj­kar och flic­kor. Man gör det med hjälp av Oves ge­dig­na lo­kal- och id­rotts­kun­ska­per och till­sam­mans med and­ra kon­tak­ter i Stock­holm. På fäl­tet får han hjälp av unga och äld­re le­da­re i sin om­giv­ning.

Se­dan 2017 pla­ne­rar man för För­e­ning­ar­nas dag till­sam­mans med sko­lor­na i om­rå­det. Den va­rar då i tre da­gar an­pas­sa­de till skol­tid. Hus­by ishall, Idrotts­hal­len och om­rå­de­na ut­an­för rustas för al­la slags ak­ti­vi­te­ter. Lä­ra­re och fri­tids­per­so­nal hjäl­per till med ord­ning­en och del­tar själ­va i de oli­ka ak­ti­vi­te­ter­na. Jät­te­kul och myc­ket lä­ro­rikt för min del. Vi be­hö­ver verk­li­gen träf­fas över ål­ders­grän­ser­na, bru­kar jag sä­ga. Fast man når in­te rik­tigt fram i al­la bi­tar som man skul­le öns­ka, märk­te jag. Från de ”gam­la van­li­ga” för­e­ning­ar­na kom ba­ra fy­ra, fem re­pre­sen­tan­ter. Upp­tag­na på an­nat håll.

För­e­nings­sam kan allt­så gö­ra nyt­ta på an­nat sätt när det be­hövs. Ett an­nat år kan man kanske stöt­ta and­ra nya rö­rel­ser el­ler nät­verk på sam­ma sätt?

Var­för ute­blir eta­ble­ra­de för­e­ning­ar på För­e­ning­ar­nas dag? Nu un­der po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va får man om och om igen hö­ra hur vik­tigt för­e­nings­li­vet är. Men al­la vet att man um­gås på an­nat sätt nu­me­ra på grund av det di­gi­ta­la sam­häl­lets in­tåg. Är man verk­li­gen be­ro­en­de av ”gra­tis” le­da­re får man hö­ra ibland.

Är För­e­ning­ar­nas dag på det gam­la sät­tet nå­got att sak­na? För­e­ning­ar­na har nu­me­ra till­fäl­le till and­ra fy­sis­ka mö­ten upp­täck­te jag på Järva­vec­kan.

Och många kan man ju nå på Hus­by­fes­ti­va­len, där För­e­nings­sam ock­så finns.

På 70-ta­let ha­de För­e­nings­sam myc­ket att gö­ra. Vi ha­de då ock­så go­da re­sur­ser: lo­ka­ler och per­so­nal.

Inga Har­nesk Krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.