Så vill Cen­ter­par­ti­et sty­ra ef­ter va­let

In­för va­let träf­far vi al­la första­namn i par­ti­er­na som vill ta mak­ten i Stock­holm. Det här är Karin Ernlunds och Cen­ter­par­ti­ets främs­ta mål ef­ter va­let.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - per.brandt@dir­tekt­press.se

Vårt val­pro­gram i dag är det som and­ra par­ti­er kom­mer gå till val på om tio år. 2006 vil­le vi byg­ga ut t-ba­nan. Det trod­de ing­en på då, men nu byggs den ut. Sam­ma sak med att byg­ga höga hus. I dag går Mo­de­ra­ter­na till val på bland an­nat det.

K arin Ernlund är tyd­lig med vad hon vill ef­ter va­let. Hon vill va­ra med och ”sty­ra Stock­holm och gö­ra sta­den bätt­re”.

Från vil­ken bor­gar­råds­post?

– Det be­ror på hur stort Cen­ter­par­ti­et blir. Men vå­ra pri­o­ri­te­ra­de frå­gor är mil­jön, fö­re­ta­gan­de, tra­fik och par­ker. Så det är väl ing­en jät­teö­ver­rask­ning att jag aspi­re­rar på en post som har med de frå­gor­na att gö­ra.

Det blir hen­nes förs­ta val­rö­rel­se som Cen­ter­par­ti­ets första­namn. På sam­ma sätt som fö­re­trä­da­ren Per An­ker­sjö har hon och par­ti­et fort­satt pre­sen­te­ra många upp­märk­sam­ma­de för­slag, som det ti­di­ga­re om natt­klubb på Års­ta Hol­mar till dagens för­slag om en stor träskra­pa i ci­ty. En med­ve­ten stra­te­gi.

– Vårt val­pro­gram i dag är det som and­ra par­ti­er kom­mer gå till val på om tio år. 2006 vil­le vi byg­ga ut t-ba­nan. Det trod­de ing­en på då, men nu byggs den ut. Sam­ma sak med att byg­ga höga hus. I dag går Mo­de­ra­ter­na till val på bland an­nat det, och det finns en stor opi­ni­on för att byg­ga hög­re. Vi ser även att det byggs en del gans­ka höga hus.

Men om hon fick väl­ja skul­le det byg­gas myc­ket hög­re hus än i dag, åt­minsto­ne runt 50 vå­ning­ar.

– Ja, det är ock­så vårt tyd­li­gas­te vallöf­te. Att fort­sät­ta ta strid mot var­je onö­dig re­gel som finns när det gäl­ler bo­stads­byg­gan­de. I dag har vi riks­in­tres­sen som stop­par näs­tan allt vi vill gö­ra i Stock­holm.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen ut­ö­ver skat­ten?

– Fler mås­te job­ba och det mås­te va­ra en­kelt och bil­ligt att an­stäl­la. Den här man­dat­pe­ri­o­den har Stock­holm sjun­kit 100 pla­ce­ring­ar på Svenskt Nä­rings­livs rank­ning över fö­re­tagskli­mat. Det är ett jät­te­pro­blem.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– Ab­so­lut, som Fred­hällspar­ken och Årstasko­gen. Vi vill in­te att par­ker och grön­om­rå­den ses som le­dig yta. Det finns an­nan mark som in­te är gröny­tor. Vi har till ex­em­pel fö­re­sla­git att däc­ka över spår­om­rå­det vid Kla­rastrand­s­le­den och att byg­ga i Mast­ham­nen. Se­dan ska vi byg­ga hög­re och tä­ta­re där vi re­dan i dag byg­ger.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka se­gre­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Jobb är vägen ut ur ut­an­för­skap. Det vik­ti­gas­te vi kan gö­ra är att se till att fler har ett jobb att gå till så de får en egen in­komst vil­ket ger ett ökat själv­be­stäm­man­de. Al­la som väx­er upp, i al­la stads­de­lar, ska ha bra fö­re­bil­der som går till job­bet. Vi ska ock­så byg­ga en blan­dad stad, med hy­res­rät­ter, bo­stads­rät­ter och stads­rad­hus i al­la de­lar av Stock­holm.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Att det finns så sto­ra skill­na­der. I dag har vi grund­sko­lor där hälf­ten av ele­ver­na går ut ut­an gym­na­sie­be­hö­rig­het. Vi mås­te se till att de skick­li­gas­te lä­rar­na ar­be­tar på de sko­lor med svå­rast ut­ma­ning­ar, ge­nom att bå­de hö­ja lö­ner och se till att även ha bra rek­to­rer som ska­par bra ar­bets­mil­jö.

Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na?

– Det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken, där är jag kax­ig och sä­ger att man kan tac­ka Cen­tern för den ut­bygg­nad av tun­nel­ba­nan som ska bli av, där är kom­mu­nen med och med­fi­nan­si­e­rar. Se­dan mås­te vi som kom­mun ba­na väg för fler bil­poo­ler så al­la in­te be­hö­ver äga sin egen bil.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi mås­te byg­ga fler äldre­bo­en­den. Vi vill ha en bo­en­de­ga­ran­ti att de över 85 år har rätt till tryggt bo­en­de ut­an bi­stånds­be­döm­ning.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

– Ja, Cen­ter­par­ti­et vill gär­na att fler pri­va­ta ak­tö­rer ska fin­nas i Stock­holm. Per Brandt

FOTO: LINDA GREN

PER­SON­LIG SAK. Gympas­kor. ”Vi mås­te spa­ra på vå­ra par­ker och grön­om­rå­den, det är Stock­hol­mar­nas var­dags­rum och där man till ex­em­pel är ute och spring­er. Men det ska ock­så va­ra tryggt, ge­nom bra be­lys­ning, och rent. Så skor­na sym­bo­li­se­rar två av vå­ra hjärt­frå­gor, par­ker­na och trygg­he­ten.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.