FOT­BOLLS­FEST FÖR HE­LA FA­MIL­JEN

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Nu drar fot­bollstur­ne­ring­en Seu­ki 2018 i gång för 20:e året. På Spånga IP sam­las folk med so­ma­lis­ka röt­ter från oli­ka de­lar av Eu­ro­pa.

Vid det här la­get har fot­bollstur­ne­ring­en på Spånga IP bli­vit en tra­di­tion. Det är en stor folk­fest för folk med so­ma­lis­ka röt­ter från oli­ka de­lar av Eu­ro­pa. En chans att träf­fas och ut­by­ta er­fa­ren­he­ter om id­rott, kultur och allt möj­ligt. Det är in­te en­bart en fot­bollstur­ne­ring.

– Den här tur­ne­ring­en är jät­te­vik­tig för sam­häl­let. Bå­de här i för­or­ten och för de som kom­mer ut­i­från, sä­ger Ab­di­a­ziz Egal, ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Seu­ki som ar­ran­ge­rar tur­ne­ring­en med sam­ma namn.

Tur­ne­ring­en är en vik­tig sam­man­komst för folk un­der som­ma­ren.

– Ung­do­mar­na får en chans att träf­fas som­mar­tid om man in­te har möj­lig­het el­ler råd att åka nå­gon­stans. Här möts ock­så fa­mil­jer som in­te träf­fats på läng­el.

När vi är på plats är tur­ne­ring­en ba­ra någ­ra da­gar gam­mal och det är kanske ett hund­ra­tal åskå­da­re på läk­ta­ren. Det är ett lag från Väs­terås med gu­la trö­jor som drab­bar sam­man med ett lag från Rågs­ved i rött match­ställ. Men när fi­nal­spe­let drar i gång kom­mer det för­mod­li­gen att sam­las mas­sor av folk vid Spånga IP för att he­ja fram si­na fa­vo­rit­lag.

– Vi har 16 lag i år. Det är åt­ta styc­ken från Sve­ri­ge. Se­dan är det även lag från Fin- land, Dan­mark, Nor­ge, Ös­ter­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en, be­rät­tar Ab­di­a­ziz Egal.

Det är fint fot­bollsvä­der när vi är på plats. Klar­blå him­mel och sol. Men het­tan har ock­så ska­pat pro­blem för ar­ran­gö­rer­na av Seu­ki.

– Mat­cher­na som skul­le ha bör­jat 16.00 har vi fått skju­ta upp en tim­me.

Seu­ki har fått eko­no­miskt bi­drag för fot­bollstur­ne­ring­en från id­rotts­nämn­den, men är be­svi­ke­na över att det in­te blev nå­got bi­drag från Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. Ab­di­a­zaiz Egal väl­jer att rik­ta fo­kus mot för­valt­ning­ens tjäns­te­män.

– Jag är be­svi­ken. Tjäns­te­män­nen gör inga för­änd­ring­ar och po­li­ti­ker­na kan in­te änd­ra på det.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

SAM­LAS. ”Här möts fa­mil­jer som in­te har träf­fats på länge”, sä­ger Ab­di­a­ziz Egal, en av eldsjä­lar­na bakom den so­ma­lis­ka fot­bollstur­ne­ring­en Seu­ki.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

KON­TROLL. En spe­la­re från Väs­teråsla­get för­sö­ker hål­la un­dan för Rågs­ved­spe­la­ren i rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.