TIS­DAG 24/ 7

Vi i Kista - - DET HANDER -

Nal­le Clown

En fart­fylld bland­ning av trol­le­ri och clow­ne­ri från 3 år. Spe­las ut­om­hus. Tis­dag 24 ju­li kl 10.00 Parkle­ken Rin­ken och 14.00 Hin­der­storpspar­ken (Spin­del­par­ken) i Rin­ke­by. In­for­ma­tion 08508 033 80. Som­mar på tor­gen i Broms­ten, Hjuls­ta, Spånga och Tens­ta När: Var­da­gar 2 ju­li–10 au­gusti. För klock­slag och mer in­fo se @Spang­a­tens­ta

Dag­kol­lo med Vi­sion ge­ne­ra­tion basket

Ett ak­tivt som­mar­lov med mul­ti­id­rott med rö­rel­se, mo­tion, trä­ning och le­kar. Dro­pin för al­la tje­jer och kil­lar 8–16 år. När: Var­da­gar 11 ju­ni–11 au­gusti kl 10–16.30. Var: Tens­ta id­rotts­hall In­fo: 070-402 89 74, dil­le. vgb@gmail.com, vgb2017

Konst­ve­ran­dan

Öp­pen konst­verk­stad för barn och vux­na. Här finns sy­ma­ski­ner att an­vän­da och ma­te­ri­al att ex­pe­ri­men­te­ra med. Pro­va på att bro­de­ra, sy, knypp­la vän­skap­s­och nyc­kel­band och färg­tryc­ka ty­ger. I sam­ar­be­te med Hem­slöj­den i Stock­holm. När: 27 ju­ni–17 au­gusti, ons­dag–fre­dag kl 13.00– 16.00. Var: Tens­ta konst­halls ve­ran­da. In­for­ma­tion: mak­da@tensta­konst­hall.se, tensta­konst­hall.se

Fol­kets Hus­by som­mar­verk­stad

Hand­ar­be­te och pys­sel i Fol­kets Hus­bys drop-in verk­stad ute på tor­get. Kom och um­gås, fi­ka, lyss­na på mu­sik och ar­be­ta med färg och form för he­la fa­mil­jen. När: Ons­dag–fre­dag kl 13–16 (27/6–3/8). Var: Fol­kets Hus- 24–26/ 7. Pro­va på ca­po­ei­ra med rytm, sång och dans! Cir­kus­trä­ning, drak­flyg­ning, till­verk­ning av masker. Kol­lot av­slu­tas med upp­vis­ning. För al­la barn och unga. 24–26 ju­li kl 13–16. Nydals­par­ken, vid då­ligt vä­der Blå Hu­set.

bys ute­plats, Hus­by torg. In­fo: 070-291 56 42, fol­kets­hus­by.se

Som­mar­chill

Var­je tis­dag och tors­dag un­der som­ma­ren har Rin­ke­by bib­li­o­tek ak­ti­vi­te­ter för dig som är 7–12 år: allt från pys­sel till bok­fi­ka el­ler film­vis­ning. Ing­en fö­ran­mä­lan.

Frys­hu­set i Hus­by i som­mar

För dig 13–20 år. Kur­ser i afro­be­at, dan­ce­hall, hip hop­batt­le och DJ för bå­de ny­bör­ja­re och va­na. Parkour, VM­mat­cher, grill, täv­ling­ar, tje­joch kill­fo­rum. Fot­boll, basket, bum­per­ball och

myc­ket mer. När: Öp­pet ef­ter­mid­da­gar och kväl­lar he­la som­ma­ren. Var: Lo­fo­ten­ga­tan 32–34. In­for­ma­tion: frys­hu­set.se, @frys­hu­se­ti­hus­by

Rin­ke­by-Kistas ut­flykts­bus­sar

Ut­flykts­bus­sar en­dast för barn­fa­mil­jer bo­en­de i Rin­ke­by-Kis­ta. Barn mås­te ha minst en vux­en som föl­jer med på re­san. Max fem barn per vux­en. Ut­flyktsmå­len är Furuviks djur­park, Tom Tits och Eskilstu­na Zoo. När: Tis­dag och tors­dag 3/7–2/8. In­fo om hur du an­mä­ler dig: Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor. Pris: 200 kr för vux­na, barn upp till 17 år gra­tis. Hus­by dans­häng För dig 13–20 år. Ba­ra att kom­ma! Dan­sa hip­hop/ stre­et till­sam­mans med Al­va­ro Ca­be­zas Oli­vares. När: Tis­da­gar kl 18.00–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall.

Trä­ning för tje­jer och kvin­nor

Drop in-trä­ning från 13 år. Fot­boll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30– 18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2.

Jär­va kick­box­ning och Kis­ta SC box­ning

För dig 13–20 år. Trä­na kick­box­ning och box­ing med Gabri­el­la, Sha­ron och Sa­ku. Ba­ra att kom­ma! När: Mån­da­gar kl 18.00–19.00. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall.

Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap

För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma! När: Mån­da­gar 12 ju­ni–24

Öp­pet i Shan­tas klubb­lo­kal Spe­la spel, fi­ka och ha trev­ligt. Var: Gär­de­by­plan 26, Rin­ke­by Bio och sight­see­ing i Stock­holm.

Fot­bolls­sko­la – Va­salunds IF

Kom och spe­la spon­tan­fot­boll he­la som­ma­ren. Förs­ta pas­set för 7–12 år, där­ef­ter för 13–20 år. När och var: Var­da­gar kl 12.00–18.00 Kvarn­bac­ka och Kn­ut­by boll­plan och kl 15.00–20.00 Spånga IP. In­for­ma­tion: philip@va­salundsif.se. Pris: 1 kr, då in­går för­säk­ring.

Som­mar med Tens­ta Uni­tes IS

Som­ri­ga ak­ti­vi­te­ter för barn och ung­dom. Fot­boll, parkour, ca­po­ei­ra, grill­ning och myc­ket mer. Var: Spånga IP, Nydals­par­ken, Parkour­par­ken. När: 21 ju­ni–17 au­gusti, mån­dag–fre­dag kl 10.00– 15.00. In­for­ma­tion: ten­stau­ni­ted@hot­mail.com

dis lo­kal på Hu­singe­plan 18 i Tens­ta. In­for­ma­tion 076-252 18 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.