Lyc­kat snabbspår från brott till dom

Po­li­sens sats­ning har bli­vit en fram­gång Just nu tes­tas snab­ba­re lag­fö­ring i po­lis­om­rå­de Stock­holm nord. Pro­jek­tet är ett re­ge­rings­upp­drag där må­let är att ge­nom­snitts­ti­den från brott till straff ska mins­ka från 22 vec­kor till två till sex vec­kor. Än så

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hag­ström

Från 22 till 6 vec­kor. Så myc­ket ska ti­den mel­lan brott och straff kor­tats. Po­li­sens pi­lot­pro­jekt har bli­vit en stor fram­gång. Vid års­kif­tet ut­vid­gas pro­jek­tet.

– Se­dan i maj är vi fak­tiskt ne­re på två till sex vec­kor, det har va­rit väl­digt lyc­kat, sä­ger Christi­na Lund­holm, som ar­be­tar som grupp­chef och ytt­re be­fäl i Sol­na, och är del­pro­jekt­le­da­re i Snab­ba­re lag­fö­ring.

Pro­jek­tet be­rör brott där på­följ­den är högst tre års fäng­el­se i straff­ska­lan och där en miss­tänkt gär­nings­per­son på­träf­fas på brotts­plat­sen. Det kan till ex­em­pel rö­ra sig om stöl­der, tra­fik­brott, nar­ko­ti­kabrott el­ler brott mot kniv­la­gen.

– Vis­sa ären­den tar läng­re tid på plats, men man vin­ner myc­ket tid i slutän­dan och pro­jek­tet har mot­ta­gits väl­digt väl, bå­de av kol­le­gor men ock­så av per­so­ner som be­gått brott, då de of­ta tyc­ker att det är skönt att slip­pa vän­ta länge på en på­följd, sä­ger Christi­na Lund­holm.

Fle­ra av rätts­vä­sen­dets myn­dig­he­ter sam­ar­be­tar i pro-

jek­tet, där de har som upp­drag att med bi­be­hål­len rätts­sä­ker­het ut­re­da och fö­re­slå åt­gär­der som le­der till snab­ba­re lag­fö­ring av brot­tet.

I prak­ti­ken in­ne­bär det att tjänst­gö­ran­de po­lis gör klart ut­red­ning­en på plats, med te­le­fon­stöd från en jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re. Där­ef­ter stan­nar ären­det in­om jour­verk­sam­he­ten och av­slu­tas snabbt, för att se­dan gå di­rekt till åkla­ga­re, som i vis­sa fall ut­fär­dar straf­fö­re­läg­gan­de (bö­ter) el­ler skic­kar det vi­da­re till dom­stol med hu­vud­för-

hand­ling in­om två till sex vec­kor.

– He­la rättsked­jan kopp­las in di­rekt och al­la har krav på sig att le­ve­re­ra, sä­ger Christi­na Lund­holm.

För­söks­verk­sam­he­ten byg­ger på att po­li­sen har fått möj­lig­het att ut­fär­da full­makt för straf­fö­re­läg­gan­de i vis­sa ären­den samt att till­gäng­lig­hets­del­giv­ning an­vänds i de fall då full­makt in­te an­vänds. Till­gäng­lig­hets­del­giv­ning in­ne­bär att po­li­sen i mö­tet med den miss­tänk­te på brotts­plat­sen bo­kar en tid för hu­vud­för­hand­ling i tings­rät­ten någ­ra vec­kor se­na­re.

– Ti­di­ga­re kun­de det ta upp till ett år från att brot­tet be­gicks till fak­tiskt på­följd, nu blir kon­se­kven­sen av det man gjort myc­ket tyd­li­ga­re. En an­nan ef­fekt med snabb lag­fö­ring är att de per­so­ner som åter­fal­ler i brott kan dö­mas till sträng­a­re straff ef­tersom de ti­di­ga­re är lag­för­da, sä­ger Christi­na Lund­holm.

Pro­jek­tet har va­rit i gång se­dan den 29 ja­nu­a­ri i år, och har ini­ti­alt tes­tats i Sol­na, Rin­ke­by och Tä­by. Tan­ken är att res­ten av po­lis­om­rå­de Stock­holm nord ska kopp­las på vid års­skif­tet och se­dan ska det tes­tas till 2020.

– Se­dan får vi se vad som hän­der, det är ju val i höst och så. Men det har gått väl­digt bra och re­sul­ta­ten har va­rit otro­ligt go­da. Det är myc­ket som ta­lar för att det här är nå­got att fort­sät­ta med, sä­ger Christi­na Lund­holm.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SNABBSPÅR. Nar­ko­ti­kabrott och stöl­der har gått till dom­stol re­dan in­om någ­ra vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.