LADDAT FÖR PRE­MIÄR

Som­ma­ran­ställ­da ska­par film om de­mo­kra­ti

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

”Vår film hand­lar om hur man kan för­änd­ra sitt om­rå­de.”

I Blå hu­set i Tens­ta ska­pas just nu fil­mer av som­mar­job­ban­de ung­do­mar. Fil­mer­na ska upp­ly­sa om de­mo­kra­ti och kom­mer att vi­sas på Jär­va filmfes­ti­val.

Ung­do­mar­na är mel­lan 16 och 19 år och som­mar­jobb­san­ställ­da av Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

– Det är vik­tigt att man får prö­va på ett yr­ke in­om kul­tur och me­dia, pre­cis som att man kan job­ba in­om park­för­valt­ning­en. Ung­do­mar­na får gå in i yr­ke­na, nå­gon får va­ra re­gis­sör, nå­gon får job­ba med film­fo­to­gra­fi, nå­gon med ljud, sä­ger Jo­han Wes­terlund, ut­veck­lings­le­da­re på ”Unga be­rät­tar”, en del av Kul­tur­sko­lan som hand­le­der ung­do­mar­na.

En grupp jobbade ti­di­ga­re un­der som­ma­ren med jäm­ställd­het som te­ma. Nu ar­be­tar tre grup­per med fil­mer på te­mat de­mo­kra­ti. En film hand­lar om att man ska va­ra för­sik­tig med att an­vän­da ord som man in­te vet be­ty­del­sen av.

– Vi gör en film om oli­ka ord som folk in­te vet vad de be­ty­der. Det är in­te många som vet att ”blat­te” be­ty­der kac­ker­lac­ka. Folk kal­lar varand­ra sa­ker ut­an att ve­ta vad det be­ty­der, sä­ger 17-åri­ge Max Tärn­vik från Spånga.

En an­nan grupp hål­ler på att gö­ra en film om hur man kan på­ver­ka sam­häl­let.

– Vår film hand­lar om hur man kan för­änd­ra sitt om­rå­de. Det kan va­ra med­bor­gar­för­slag, nam­nun­der­skrif­ter el­ler sprid­ning på so­ci­a­la me­di­er. Vi tar även upp me­too-rö­rel­sen som ett ex­em­pel på där so­ci­a­la me­di­er an­vän­des. I dag har vi en sam­tyc­ke­slag. Det går att för­änd­ra sam­häl­let, sä­ger 17-åri­ga Se­le­na Ek­strand från Spånga.

18-åri­ge Ge­or­gi­os La­za­kis från Tens­ta är ock­så med och gör den se­na­re fil­men.

– Jag har ett in­tres­se av att för­änd­ra sam­häl­let, så te­mat är in­tres­sant. De­mo­kra­ti är vik­tigt, sä­ger han.

Fil­mer­na kom­mer att vi­sas på Jär­va filmfes­ti­val och det har även ut­tryckts ett in­tres­se från oli­ka sam­hälls­ak­tö­rer att an­vän­da fil­mer­na i sitt ar­be­te.

– Det är bra att folk får se fil­mer­na, det är nå­got po­si­tivt. Så att folk blir med­vet­na om att man kan för­änd­ra sitt sam­häl­le, sä­ger Ge­or­gi­os La­za­kis.

Det är ung­do­mar­na själ­va som valt vad fil­mer­na ska hand­la om in­om ra­men för det te­ma som är upp­satt.

– Vi kom­mer in­te med ett fär­digt for­mat. Det ska va­ra re­le­vant för ung­do­mar­na och publi­ken, me­nar le­da­ren Jo­han Wes­terlund.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

FILMARE. Max Tärn­vik och San­dy Isaak samt de­ras kol­le­gor gör film om ords be­ty­del­se. Fil­mer­na har pre­miär på Jär­va filmfes­ti­val.

TIP­SA MIG Leif Ol­den­burg, tf ny­hets­chef Te­le­fon: 070-78 72 073 E-post: leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

FILMARE. Max Tärn­vik och San­dy Isaak samt de­ras kol­le­gor gör en film om ords be­ty­del­se.

AR­BE­TE. Se­le­na Ek­strand job­bar med sin del av fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.