Förs­ta etapp av be­grav­nings­plats klub­bad

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

I vec­kan fat­tar Stock­holms stad be­slu­tet att byg­ga förs­ta etap­pen av Jär­va be­grav­nings­plats, på det som i dag är en di­sc­golf­ba­na. Kost­na­den för byg­get av den­na etapp be­räk­nas till 330 mil­jo­ner kro­nor och ger un­ge­fär 2600 nya kist­gra­var.

– Det har va­rit en seg­dra­gen pro­cess. Det blir skönt att få sät­ta igång med byg­get, sä­ger Mar­ja San­dinWes­ter (MP), ord­fö­ran­de i kyr­ko­gårds­nämn­den där be­slu­tet fat­tas.

Be­slu­tet att byg­ga den nya be­grav­nings­plat­sen har va­rit en ut­dra­gen histo­ria. – Det har hål­lit på se­dan

2005. Jag har sut­tit som ord­fö­ran­de se­dan 2005, så jag

ärv­de frå­gan, sä­ger Mar­ja San­din-Wes­ter.

Men nu tycks al­la be­slut va­ra på väg att bli fat­ta­de. På ons­da­gen fat­tar kyr­ko­gårds­nämn­den be­slu­tet att god­kän­na byg­get. Se­dan ska frå­gan vi­da­re till kom­mun­full­mäk­ti­ge för ett slut­gil­tigt be­slut, men en­ligt Mar­ja San­din-Wes­ter är det ing­en tve­kan om vil­ket be­slut de kom­mer fat­ta.

– Det här är ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut; samt­li­ga be­slut är re­dan fat­ta­de. Det är ing­et kon­tro­ver­si­ellt och vår nämnd är enig. Det är ba­ra SD som in­te är med på det här be­slu­tet, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Nu finns det inga fler hin­der på vägen. Det är det här som gäl­ler.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

BE­GRAV­NINGS­PLATS. Il­lust­ra­tion på en­tré­bygg­na­der­na till gravö­ar­na ur ge­stalt­nings­pro­gram­met. Den över­gri­pan­de ge­stalt­nings­prin­ci­pen är att be­grav­nings­plat­sen ska ut­for­mas som fle­ra se­pa­ra­ta ”be­grav­nings­ö­ar” in­om ett i öv­rigt re­la­tivt orört land­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.