Brandut­red­ning ner­lagd

Vi i Kista - - NYHETER -

Po­li­sen har lagt ner ut­red­ning­en kring Kis­ta gård. An­ders Hägglund, in­spek­tör på Po­lis­myn­dig­he­ten, har va­rit ut­red­nings­le­da­re för det ak­tu­el­la fal­let. Han be­rät­tar att ing­en per­son blev miss­tänkt el­ler fri­hets­be­rö­vad och att man in­te hel­ler kom sär­skilt långt vid un­der­sök­ning­ar­na av plat­sen.

– Vid den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en kun­de in­te nå­gon bran­dor­sak fast­stäl­las, sä­ger han.

Men ef­tersom det in­te fanns nå­gon tek­nisk be­vis­ning och man in­te hel­ler ha­de upp­slag el­ler tips, så la­des ut­red­ning­en ner.

FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

BRAND. Den förs­ta sep­tem­ber brann ma­ga­si­net vid Kis­ta gård ner till grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.