Man häk­tad miss­tänkt för mord på kvin­na

Vi i Kista - - NYHETER - ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se Cla­rence Fren­ker

”Det har ald­rig va­rit någ­ra så­da­na sa­ker in­nan.”

En man som miss­tänks för mord på en kvin­na i Kis­ta har häk­tats på ons­da­gen. Han har vid­gått om­stän­dig­he­ter­na men in­te er­känt mord, en­ligt åkla­ga­ren.

Po­li­sen lar­ma­des kloc­kan 23.07 på sön­dags­kväl­len om ett hjärt­stopp på en bo­stads­a­dress i Kis­ta. På plats på­träf­fa­des en liv­lös kvin­na och liv­räd­dan­de åt­gär­der sat­tes in.

– Vi fick in ett sal­sa­larm på en adress i Kis­ta. Po­li­sen åk­te dit och an­träf­fa­de en kvin­nan som man bör­ja­de liv­räd­dan­de åt­gär­der på ut­an att få re­sul­tat, sä­ger Per

Fahl­ström po­li­sens ål­dern, nat­ten för hölls Man­nen, mord. häkt­nings­för­hand­ling av an­hölls re­gi­onled­ningscen-tra. åkla­ga­re Un­der vid som se­na­re Stock­holms- är miss­tänkt ons­da­gen i 50-års- un­der vid no­li­ka – Sol­na Han skäl tings­rätt. häk­ta­des miss­tänkt på san- för mord. mor­det, Han men har han in­te har er­känt vid­gått de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger åkla­ga­ren Ma­lin Kühn.

Ex­akt hur man­nen häv­dat att hän­del­sen gått till, vill hon in­te be­rät­ta nu.

– Han ska få ut­veck­la det i för­hör i när­tid. Om­stän- dig­he­ter­na är gans­ka så klar­lag­da, men de be­hö­ver ut­fors­kas när­ma­re, sä­ger hon.

Man­nen ha­de en re­la­tion med kvin­nan som han miss­tänks ha mör­dat. Men det ska in­te fin­nas nå­gon bak­grunds­hi­sto­ria med våld­sam­he­ter, en­ligt åkla­ga­ren.

– Nej, det har ald­rig va­rit någ­ra så­da­na sa­ker in­nan, sä­ger hon.

Tings­rät­ten har be­slu­tat att man­nen ska va­ra häk­tad i två vec­kor och där­ef­ter mås­te åkla­ga­ren be­gä­ra mer tid.

Än så länge är det oklart hur lång tid det tar in­nan ut­red­ning­en är klar och ett even­tu­ellt åtal kan väc­kas.

– Det kom­mer na­tur­ligt­vis ta läng­re tid än två vec­kor. Jag gis­sar upp­åt någ­ra må­na­der, sä­ger Ma­lin Kühn.

Ulrica An­ders­son

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

MORD. En man i 50-års­ål­dern har häk­tats för mor­det på en kvin­na i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.