Po­li­sen: Nar­ko­ti­ka­mål ska kom­ma åt vålds­brot­ten

Vi i Kista - - NYHETER - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Att kom­ma åt den grova brotts­lig­he­ten och ska­pa trygg­het i ut­sat­ta om­rå­den är po­li­sens främs­ta fo­kus. För att nå dit är nar­ko­tikaut­red­ning­en, med fle­ra fri­hets­be­rö­va­de och ett ny­li­gen väckt åtal, ett sätt att för­sva­ga nät­ver­ken.

Även om sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka ta­gits i be­slag i ut­red­ning­en, så är ar­be­tet mot nar­ko­ti­ka­han­te­ring­en sna­rast ett verk­tyg för att kom­ma åt den grova brotts­lig­he­ten i kri­mi­nel­la nät­verk.

– In­flö­det av nar­ko­ti­ka är stort. För oss är nar­ko­ti­ka­han­te­ring­en i de mil­jö­er­na ett sätt att job­ba mot de­ras verk­sam­het, att kun­na lag­fö­ra och inka­pa­ci­te­ra, sä­ger Stephan Ki­er­nan, po­li­sens in­sats­chef i GOB 2022.

Pro­jek­tet är en flerå­rig sats­ning mot grovt kri­mi­nel­la som på­går in­om po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord.

– Vi har haft en ök­ning av skjut­ning­ar och öpp­na vålds­hand­ling­ar som spil­ler över på trygg­he­ten i vå­ra ut­sat­ta om­rå­den. När vi lyc­kas fri­hets­be­rö­va rätt per­so­ner, bland an­nat i det­ta ären­de och and­ra, ser vi en ef­fekt i de mil­jö­er­na. De­ras för­må­ga blir säm­re och de är mind­re in­vol­ve­ra­de i kon­flik­ter, sä­ger Stephan Ki­er­nan.

Var­för är så unga per­so­ner knark­ku­ri­rer?

– Det är gans­ka unga per­so­ner som in­går i de här grup­pe­ring­ar­na. De run­tom­kring dem är ock­så unga, så de som blir spring­poj­kar är 15, 16 år. I vå­ra ut­sat­ta om­rå­den är fö­re­bil­der­na få och det är stor ung­doms­ar­bets­lös­het. Det­ta blir ett sätt för dem att kom­ma in och att tjä­na peng­ar, sä­ger Stephan Ki­er­nan.

Stads­de­lar­na och kom­mu­ner­na har ock­så vik­ti­ga rol­ler i ar­be­tet med att få bukt med de bakom­lig­gan­de or­sa­ker­na och för att ska­pa lång­sik­tig för­bätt­ring.

– Det görs myc­ket, men ut­ma­ning­ar­na är för sto­ra för att po­li­sen och so­ci­al­tjäns­ten ska kun­na lö­sa det­ta näs­ta vec­ka. Det krävs ett lång­sik­tigt, ge­men­samt ar­be­te. Man kan in­te job­ba på ett års ba­sis, men på fy­ra. Nu har vi 2022 som ho­ri­sont och ef­ter det tar vi ett nytt grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.