4 & 5/10

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Te­a­ter för för­sko­lor i Kis­ta-Rin­ke­by: Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met

Med Te­a­ter Bar­ba­ra. En spän­nan­de be­rät­tel­se för femå­ring­ar om mo­det att vå­ga va­ra sig själv. Nils fyl­ler 5 år och får öns­ka sig vad han vill i lek­saks­af­fä­ren. Och han vet pre­cis vad han vill ha: En bar­bie i ro­sa bal­klän­ning. Plöts­ligt vill pap­pa in­te alls att Nils ska få väl­ja själv. I lek­saks­af­fä­ren för­sö­ker pap­pa med al­la me­deln få Nils att väl­ja pi­sto­len istäl­let.

Fö­re­ställ­ning­en är ett av fle­ra pro­gram i Vålds­fö­re-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.