De är Hus­bys bäs­ta po­e­ter

Vi i Kista - - NYHETER -

Or­tens bäs­ta po­et är en täv­ling med röt­ter i Po­etry Slam. Del­täv­ling­ar på­går run­tom i lan­det och i de­cem­ber ut­ses den na­tio­nel­la vin­na­ren i en stor fi­nal.

Hel­gen som gick var det del­täv­ling i Hus­by och här het­te de två vin­nar­na Meh­di Mo­ha­med och Da­ni­el Le­jonstad.

”Hus­by tack för en pac­kad och mäk­tig af­ton!” skri­ver ar­ran­gö­rer­na Fö­re­na­de För­or­ter på Instagram ef­ter det full­sat­ta eve­ne­mang­et. De fort­sät­ter:

”Störs­ta tack går som van­ligt till ar­ran­gö­rer­na som rod­dat i det­ta tsms med vo­lon­tä­rer­na! Och publi­ken, vi äls­kar er som ni äls­kar oss! Tack så mkt för er hän­gi­ven­het!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.