Tens­ta Centrum fylls av konst

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Den som har gått runt i Tens­ta centrum på sisto­ne kanske har sett en del ovän­ta­de inslag bland bu­ti­ker och kro­gar. Det är Tens­ta konst­hall som hål­ler i ut­ställ­ning­en ”konst och af­fä­rer”.

– Kons­ten är in­ne i af­fä­rer­na. Vi har gjort det här i nä­ra sam­ar­be­te med hand­lar­na, sä­ger Han­na Nor­dell som är pro­du­cent för ut­ställ­ning­en i Tens­ta centrum.

Hon vi­sar runt bland bu­ti­ker och kro­gar. Ver­ken kan va­ra svå­ra att upp­täc­ka först, men om man tar sig tid att le­ta finns det myc­ket gömd konst.

To­talt tolv verk

To­talt har ut­ställ­ning­en tolv verk, som vart och ett be­står av ett an­tal de­lar.

En konst­när, Bel­la Ru­ne, har ett verk som kräver att man lad­dar ner en app till mo­bi­len. Om man rik­tar ap­pen mot vis­sa för­ut­be­stäm­da ytor hän­der det sa­ker med plat­ser­na. På spel­bu­ti­ken bör­jar det reg­na peng­ar, i

kläd­bu­ti­ken kom­mer en väv­stol och ett får fram och så vi­da­re.

Det finns van­li­ga tav­lor, visst, men det finns myc­ket an­nat också. En vägg­mål­ning på en fri­sörsa­long. En mon­ter med te­le­fon­konst i an­slut­ning till mo­bil­bu­ti­ken.

Vi­de­o­film med kat­ter

En vi­de­o­film med kat­ter in­ne på kro­gen. Och en an­nan vi­deo in­ne på Sa­fi Shop Cen­ter.

– Det är in­te så många som har frå­gat om fil­men. De fles­ta som har kom­mit hit för att se på den har redan ve­tat om vad det är för nå­got. Men många av mi­na kun­der har frå­gat om de kan få kö­pa skär­men. Det sä­ger Ibra­him, som ar­be­tar i bu­ti­ken, med ett skratt.

Han­na Nor­dell har fått myc­ket po­si­ti­va re­ak­tio­ner på ut­ställ­ning­en.

– Vi har fått jät­te­fin feed­back och loc­kat nya be­sö­ka­re bå­de till centrum och till konst­hal­len. Men vi har också upp­täckt att många av hand­lar­na här har ett konst­när­ligt in­tres­se se­dan ti­di­ga­re, vil­ket in­ne­bär yt­ter­li­ga­re ge­men­sam­ma an­ge­lä­gen­he­ter vid si­dan av att vi är gran­nar. Det­ta är någon­ting vi hop­pas ut­veck­la yt­ter­li­ga­re i fram­ti­da sam­ar­be­ten.

Många av mi­na kun­der har frå­gat om de kan få kö­pa skär­men.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

KONST I CENTRUM. Konst från Tens­ta Konst­hall har hit­tat ut Tens­ta Centrum i ut­ställ­ning­en Konst och Af­fä­rer. Han­na Nor­dell job­bar på konst­hal­len och är pro­du­cent för ut­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.