RINKEBYELEVER TAR EMOT PRISAD FÖR­FAT­TA­RE

Ma­ry­se Con­dé har till­de­lats Den Nya Aka­de­mins lit­te­ra­tur­pris. Ele­ver från Rin­ke­by­sko­lan var med vid till­kän­na­gi­van­det och kom­mer ock­så att få ta emot vin­na­re när hon kom­mer till Rin­ke­by.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FOTO: OLOF PLYM FORSHELL Char­lot­te Arwedsson char­lot­[email protected]­rekt­press.se

Det blev 81-åri­ga Ma­ry­se Con­dé från Gu­a­de­lou­pe som fick Den Nya Aka­de­mi­ens lit­te­ra­tur­pris. Sju ele­ver från Rin­ke­by­sko­lan var på plats i en full­satt Ro­tun­da på Stock­holms stads­bib­li­o­tek när pri­set till­kän­na­gavs på fre­da­gen. I de­cem­ber kom­mer pris­ta­ga­ren till Sve­ri­ge och själv­klart även till Rin­ke­by.

Ett stort me­di­e­upp­båd, bå­de svenskt och in­ter­na­tio­nellt, ha­de sam­lats på Stads­bib­li­o­te­ket in­för det hög­tid­li­ga till­kän­na­gi­van­det av det ”al­ter­na­ti­va” No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur. En av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till Den Nya Aka­de­mi­en, Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, bör­ja­de med att be­rät­ta hur fru­stre­rad och led­sen hon blev när det in­te skul­le bli nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur i år på grund av pro­ble­men i Svens­ka Aka­de­mi­en.

Pris­ta­gar­na i Rin­ke­by

– Jag är ju upp­vux­en i den mest sår­ba­ra för­or­ten, Rin­ke­by, och när vi ha­de för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lundgren som job­ba­de med oss ele­ver så sa hon all­tid att ”al­la kan bli no­bel­pris­ta­ga­re”. Ett lit­te­ra­tur­pris be­hövs i en allt­mer po­la­ri­se­rad värld.

Gu­nil­la Lundgren, som un­der snart 30 år fått No­bel- pris­ta­gar­na att be­sö­ka Rin­ke­by, var ock­så på plats på Stads­bib­li­o­te­ket.

– När vi bör­ja­de job­ba 1988 med No­bel­pris­ta­ga­ren Na­guib Ma­h­fouz var jag trött på att hö­ra ta­las om ”halv­språ­ki­ga barn”. De var ju in­ter­na­tio­nel­la och fler­språ­ki­ga, och det vil­le vi lyf­ta fram. Rin­ke­by är ju en in­ter­na­tio­nell del av Stock­holm, sä­ger hon.

Gu­nil­la Lundgren var nöjd med att juryns val föll på Ma­ry­se Con­dé. Öv­ri­ga ak­tu­el­la för pri­set var Kim Thúy och Neil Gai­man.

– Ett jät­te­bra val. Jag har läst ”Li­vet ut­an masker ” och ”Fär­den ge­nom man­groven”. Det hon skri­vit om är sa­ker vi upp­levt var­je dag i värl­den. Hon skri­ver om klass, ras, kön och ko­lo­ni­a­lism på ett fan­tas­tiskt sätt och har ett myc­ket rikt språk.

”Spän­nan­de va­ra här”

Sju åt­ton­de­klas­sa­re från Rin­ke­by­sko­lan var på plats när pris­ta­ga­ren skul­le till­kän­na­ges.

– Det är kul och spän­nan­de att va­ra här, sa Emir­han Erol, 14.

Evin Köylu­oglu, 14, tyck­te att det var rätt för­fat­ta­re som vann.

– Det hon skri­vit om är sa­ker vi upp­levt var­je dag i värl­den. Det är vik­tigt att hon be­rät­tar om det.

– Och det var en jät­te­bra upp­le­vel­se att få va­ra med här, sä­ger hon.

Själ­va till­kän­na­gi­van­det gjor­des av juryns ord­fö­ran­de Ann Påls­son, obe­ro­en­de för­läg­ga­re och re­dak­tör. Och Ma­ry­se Con­dé fanns med på stor­bilds­skärm med ett sär­skilt bud­skap.

– Gu­a­de­lou­pe är ett li­tet land som be­ty­der myc­ket för oss som kom­mer där­i­från, men som det ba­ra ta­las om när det gäl­ler jord­bäv­ning­ar och na­tur­ka­ta­stro­fer och lik­nan­de. Jag är glad över att vårt land nu blir känt av and­ra skäl, för ett lit­te­ra­tur­pris som jag är oänd­ligt stolt över att få ta emot, sa Ma­ry­se Con­dé i sitt tack till Den Nya Aka­de­mi­en.

En­ligt Ann Påls­son kom­mer Den Nya Aka­de­mi­ens pris ba­ra att de­las ut i år.

– Det här är ett helt nytt pris. Vi gil­lar ju No­bel­pri­set och vill att det är till­ba­ka näs­ta år, men det här pri­set tog spjärn mot det som hän­de i Svens­ka Aka­de­mi­en, sä­ger hon.

PRIS. Gu­nil­la Lundgren No­bel­pro­jek­tet i Rin­ke­by och Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, en av ini­a­tiv­ta­gar­na till Den Nya Aka­de­mi­en.

RIN­KE­BY­SKO­LAN. Jas­mi­ne El­mi, Evin Köylu­oglu, Emir­han Erol, Ha­lil Sim­sek, Adri­an Is­sa, Ab­di­ka­rin Has­san och Ionut Io­ne­scu går i åt­tan. De var på plats med Gu­nil­la Lundgren som var­je år tar No­bel­pris­ta­gar­na till Rin­ke­by.

RIN­KE­BY­SKO­LAN. Evin Köylüoglu och Emir­han Erol, 14, från Rin­ke­by­sko­lan var nöj­da med va­let av för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.