25/10 Öp­pet sam­man­trä­de

Vi i Kista - - NYHETER - Rin­ke­by-Kis­ta

Torsdag 25 ok­to­ber, kloc­kan 18.00 Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16

All­män­he­tens frå­gestund kl. 18.00 in­leds av sam­ord­na­re Annika Fu­ne­myr som be­rät­tar om för­valt­ning­ens vålds­före­byg­gan­de ar­be­te och den ny­li­gen av­slu­ta­de vålds­före­byg­gan­de vec­kan. På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat:

• Stra­te­gi för god, häl­so­sam och

kli­mats­mart mat (re­miss).

• För­änd­ring­ar i SL-tra­fi­ken (re­miss)

• Fe­ri­e­jobb 2018 (rap­port) Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, Kis­ta bib­li­o­tek, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på in­syns­ve­ri­ge. se/ stock­holm-rin­ke­bykis­ta

Frå­gestund Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det.

Mer in­for­ma­tion: Johan Hern­man, ad­mi­nist­ra­tiv chef, 08-508 01 513 johan.hern­[email protected]­holm.se

Väl­kom­men!El­vir Kaži­nić (S) ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.