Vägg­löss till­ba­ka på Ar­bets­för­med­ling­en

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Anna Wettergård anna.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

I sep­tem­ber drab­ba­des Ar­bets­för­med­ling­en i Kis­ta av vägg­löss. I mit­ten av ok­to­ber hit­ta­des än­nu en lus trots sa­ne­ring. Kon­to­ret hål­ler dock öp­pet som van­ligt.

Det finns in­te någ­ra spår av vägg­löss i vår kund­mot­tag­ning. Men om de än­då kän­ner oro kan de vän­da sig till nå­got an­nat av ar­bets­för­med­ling­ens kon­tor.

I sep­tem­ber drab­ba­des ar­bets­för­med­ling­en i Kis­ta av vägg­löss. Se­dan dess har sa­ne­ring på­gått, men så sent som den 15 ok­to­ber hit­ta­des yt­ter­li­ga­re en lus. Kon­to­ret hål­ler dock öp­pet som van­ligt.

Det var tid­ning­en Publikt som först rap­por­te­ra­de om vägg­löss in­ne på Ar­bets­för­med­ling­ens lo­ka­ler i Kis­ta. Vägg­lös­sen upp­täck­tes först i sep­tem­ber, och där­ef­ter in­led­des en stor sa­ne­ring. Men kon­to­ret stäng­des in­te, vil­ket kri­ti­se­ra­des av fack­för­bun­det ST.

Dels ef­tersom fle­ra med­ar­be­ta­re fått hem vägg­löss. Och dels ef­tersom det blev trångt om ut­rym­me då man stängt av det kon­tors­land­skap där lös­sen på­träf­fats. Per­so­na­len har fått ”tränga in sig i and­ra ut­rym­men i lo­ka­len”, skri­ver tid­ning­en.

Yt­ter­li­ga­re en upp­täckt

Nu, ett an­tal vec­kor ef­ter sa­ne­ring­en, har yt­ter­li­ga­re en lus upp­täckts. Men kon­to­ret stängs fort­fa­ran­de in­te.

– Jag för­står att det finns öns­ke­mål om att vi ska stänga ef­tersom det finns en oro. Men An­ti­cimex re­kom­men­de­rar in­te att vi stäng­er, sä­ger kon­to­rets chef Lin­néa Stig­sä­ter.

En­ligt tid­ning­en Publikt är det stör­re chans att sa­ne­ring­en lyc­kas om per­so­ner finns i lo­ka­ler­na, och med sin lukt och luft loc­kar fram lös­sen.

”Vill fin­nas till­gäng­li­ga”

Men Lin­néa Stig­sä­ter vill fram­hål­la en an­nan an­led­ning till att de hål­ler öp­pet:

– Det är vik­tigt att vi är i lo­ka­ler­na. Vi vill fin­nas till­gäng­li­ga för vå­ra kun­der.

Hon sä­ger att de än­då har ta­git med­ar­be­tar­nas oro på all­var, ge­nom att er­bju­da dem ett an­tal oli­ka al­ter­na­tiv. De kan ar­be­ta hem­i­från, de kan ar­be­ta i and­ra de­lar av sam­ma lo­kal, de kan ar­be­ta i en an­nan lo­kal där ar­bets­för­med­ling­en har verk­sam­het i Kis­ta el­ler på ett an­nat kon­tor, i Spånga.

– Ett an­tal av vå­ra med­ar­be­ta­re har nap­pat på des­sa er­bju­dan­den. Det är vik­tigt att vi mö­ter dem i de­ras oro, sä­ger hon.

Ska in­te va­ra oro­li­ga

Vad gäl­ler ar­bets­för­med­ling­ens kun­der, har de ing­en an­led­ning till oro, sä­ger Lin­néa Stig­sä­ter.

– Det finns in­te någ­ra spår av vägg­löss i vår kund­mot­tag­ning. Men om de än­då kän­ner oro kan de vän­da sig till nå­got an­nat av ar­bets­för­med­ling­ens kon­tor, el­ler så kan de kon­tak­ta oss via te­le­fon istäl­let.

Sa­ne­ring­en på­går nu för fullt, ge­nom att man läg­ger ut ki­sel längs med lis­ter­na i lo­ka­len. Det är of­tast i lis­ter­na som lös­sen bor, och de dör när de kom­mer i kon­takt med kis­let. Den 20 no­vem­ber får man svar på om sa­ne­ring­en fun­ge­rat.

– Då kom­mer vi att sö­ka av lo­ka­ler­na igen, med hund, av­slu­tar Lin­néa Stig­sä­ter.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VÄGG­LÖSS. Vägg­löss har un­der fle­ra må­na­der hu­se­rat in­ne på ar­bets­för­med­ling­ens lo­ka­ler i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.