Pla­nen för Amir: Star­ta Jär­va gym­na­si­um

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Anna Wettergård anna.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Grun­dar­na av Jär­va­sko­lan i Kis­ta, vill nu ock­så star­ta en gym­na­sie­sko­la i an­slut­ning till den. – Det finns ett stort be­hov, och en av­sak­nad av en gym­na­sie­sko­la i om­rå­det, sä­ger Amir Sa­ja­di som lig­ger bakom an­sö­kan.

När vi ring­er upp Amir Sa­ja­di vill han först in­te kom­men­te­ra upp­gif­ter­na om den till­tänk­ta gym­na­sie­sko­lan.

– Vi vill in­te gå ut med de här upp­gif­ter­na än. Vi vill in­te väc­ka för­hopp­ning­ar in­nan någon­ting är sä­kert, sä­ger han.

Men se­dan sä­ger han än­då att det finns en stor ef­ter­frå­gan på en gym­na­sie­sko­la i om­rå­det.

– De som går ut års­kurs nio i Jär­va­sko­lan mås­te sö­ka sig till gym­na­sie­sko­lor i in- ners­tan. Där är kon­kur­ren­sen jät­te­hög, och det är in­te sä­kert att al­la får chan­sen att lä­sa de pro­gram de vill lä­sa.

– Se­dan tyc­ker vi in­te hel­ler att man ska be­hö­va pend­la en tim­me för att kom­ma till sko­lan.

”Finns en ef­ter­frå­gan”

Han be­rät­tar att Jär­va­sko­lan, som är en grund­sko­la, går jät­te­bra. Att söktryc­ket och re­sul­ta­ten är jät­te­höga.

– Det finns en ef­ter­frå­gan bland ni­or­na. De vill fort­sät­ta att gå en sko­la med sam­ma an­da, sam­ma kul­tur, sam­ma mil­jö.

Men han vå­gar in­te bör­ja gläd­ja sig än.

– Det här be­slu­tet fat­tas av ju­ris­ter på skol­in­spek­tio­nen. Det här blir någon­ting po­si­tivt när de sä­ger ja.

FO­TO: JOSEFINE BACKSTRÖM OCH ARKIV

EN TILL. Grun­dar­na av Jär­va­sko­lan i Kis­ta, vill nu ock­så star­ta en gym­na­sie­sko­la i an­slut­ning till den. ”Det finns ett stort be­hov, och en av­sak­nad av en gym­na­sie­sko­la i om­rå­det”, sä­ger Amir Sa­ja­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.