TJEJERNA SOM TA­GIT ÖVER FRITIDSGÅRDEN

Syst­ra­mi får fler att träf­fas på fritidsgården – tes­tar gokart, bow­ling, bad och dans

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Anna Wettergård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

För­e­ning­en Syst­ra­mi har fått fler tje­jer att gå till fritidsgården i Blå Hu­set. Var­je ons­dag tar Ani­sa Ab­dul­ka­rim och Eme­lie Sun­din över går­den med oli­ka ak­ti­vi­te­ter en­bart rik­tat till tje­jer.

– När vi bör­ja­de var det ba­ra kil­lar som häng­de på fritidsgården. Jag an­såg att det fanns ett be­hov av en of­fent­lig mö­tes­plats för tje­jer, där de kun­de kän­na sig tryg­ga.

Det sä­ger Eme­lie Sun­de­lin, som star­ta­de för­e­ning­en Syst­ra­mi år 2012. I dag har de tje­jak­ti­vi­te­ter på Blå Hu­set var­je ons­dag, med allt från fy­sisk ak­ti­vi­tet till norm­kri­tiskt tän­kan­de.

I den så kal­la­de Stock­holmsen­kä­ten kan man se en kraf­tig ök­ning bland ni­on­de­klas­sa­re i Spånga- Tens­ta, i hur många tje­jer som häng­er på fri­tids­går­dar. Kanske har Syst­ra­mi haft ett fing­er med i det spe­let.

För på ons­da­gar­na är det de som tar över Blå hu­set i Tens­ta. Då är det tjej­k­väll här, och var­je ons­dag är det nå­got nytt som står på sche­mat.

– I bör­jan möt­te vi myc­ket mot­stånd. Det var ett hårt kli­mat. Men in­te nu läng­re. Nu har de and­ra för­stått att vi är här för att stan­na.

”Vik­ti­gast att träf­fas”

Det be­rät­tar Eme­lie Sun­de­lin som är ord­fö­ran­de för Syst­ra­mi.

Var­je ons­dag får tjejerna – de fles­ta mel­lan 13 och 15 år – tes­ta på nya sa­ker. Works­hops och fö­re­läs­ning­ar om norm­kri­tiskt tän­kan­de. Bak­täv­ling­ar. Fy­sisk ak­ti­vi­tet och trä­ning.

När vi skul­le pro­va på cross­fit var det in­te så många som var sug­na. Men det blev jät­telyc­kat.

– Vi vill att det ska va­ra en bland­ning av nyt­ta och nö­je. Man ska lä­ra sig sam­ti­digt som det är bå­de ro­ligt och in­tres­sant. Men i slutän­den är in­te ak­ti­vi­te­ten det vik­ti­gas­te, ut­an att kom­ma hit och träf­fa al­la.

För­u­tom ons­dags­ak­ti­vi­te­ter­na ord­nar grup­pen bå­de lov­ak­ti­vi­te­ter och som­mar­kol­lon, då de gör sa­ker som gocart, la­ser­do­me, bow­ling och dans. Till jul­lo­vet har de pla­ne­rat en tur till nå­got även­tyrs­bad. Väl­jer själ­va Del­ta­gar­na är själ­va med och väl­jer ak­ti­vi­te­ter. Det mest

po­pu­lä­ra bru­kar va­ra bak­täv­ling­ar­na.

Men de vå­gar pro­va på det mesta.

– Det är en trygg grupp. Det gör att många vå­gar tes­ta på nya ak­ti­vi­te­ter. Lyc­kas med så­dant som de ald­rig trod­de att de skul­le lyc­kas med.

– Ja, som när vi skul­le pro­va på cross­fit. Det var det in­te så många som var sug­na på från bör­jan. Många var ner­vö­sa. Men det blev jät­te- lyc­kat och al­la vil­le gö­ra det igen, fort­sät­ter ung­doms­le­da­ren Ani­sa Ab­dul­ka­rim.

Bli­vit ung­doms­le­da­re

Hon var själv del­ta­ga­re i grup­pen i fem år men har nu över­gått till att själv va­ra ung­doms­le­da­re.

– När jag ser tjejerna som del­tar i grup­pen kän­ner jag igen mig i hur de kän­ner sig. Förs­ta gång­er­na vå­ga­de de knappt gå på to­a­let­ten här själ­va. Nu är det vi som tar över Blå hu­set på ons­da­gar­na.

Hon be­rät­tar att grup­pen, och le­dar­na, var väl­digt vär­de­ful­la för hen­ne. Och att hon nu vill för­med­la sam­ma käns­la vi­da­re.

– Vi fick all­tid stöd av vå­ra le­da­re. De sa­de att vi kun­de ringa dem om vi be­höv­de pra­ta; när som helst på dyg­net. Det vill jag ge vi­da­re, sä­ger Ani­sa Ab­dul­ka­rim.

SYST­RA­MI. Eme­lie Sun­de­lin, ord­fö­ran­de, och Ani­sa Ab­dul­ka­rim, ung­doms­le­da­re, tyc­ker att det be­hövs en mö­tes­plats där tje­jer kan känn­na sig tryg­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.